Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Kostrzyn Maraton MTB Udostpnij
Nasze starty 2014

W minion± niedzielê tj. 25.05.2014 odby³a siê trzecia z kolei debiutancka impreza w Wielkopolsce dla mi³o¶ników kolarstwa górskiego. Mowa o Kostrzyna Maraton MTB. Impreza na której nie mog³o zabrakn±æ zawodników z Gnie¼nieñskiego Klubu.
GKKG ruszy³o do pobliskiego Kostrzyna w sk³adzie: Marek Makowski, Artur Lisiecki, £ukasz Wegnerski, Dawid Micorek, Kamil Makowski oraz Micha³ Ossowski.


Gniezno ¿egna³o zawodników ciemnymi chmurami, które nie zwiastowa³y tego, czym przywita³ ich Kostrzyn - piêkna s³oneczn± pogodn±. Dla organizatorów to wprost wymarzone warunki. Warunki, które z godziny na godzinê robi³y siê coraz bardziej uci±¿liwe dla zawodników.

Na miejscu odby³a siê standardowa procedura - odbiór numerów startowych, posi³ek, rozgrzewka i oczekiwanie na start, który by³ przewidziany na godz.11:00. Organizator przygotowa³ dwa dystanse: Mini - ok 34 km oraz Mega ok 54 km. Klubowicze wystartowali na d³u¿szym dystansie Mega, który charakteryzowa³ siê pokonaniem trzech pêtli na tym samym odcinku trasy.

Przed startem coraz bardziej odczuwalna by³ szybo rosn±ca temperatura powietrza, co z kolei przek³ada³o siê na samopoczucie zawodników st³oczonych w sektorach startowych: „dzi¶ nic nie ujadê", „to nie jest mój dzieñ", „to s³oñce nas wykoñczy”. To niektóre cytaty, które nie wró¿y³y nic dobrego. Jak siê okaza³o dobre ustawienie w sektorze pozwoli³o na przejechanie bezpieczne "startu lotnego" prowadzonego przez Policjê przez centrum Kostrzyna. Tempo nie wyczuwalne w peletonie oscylowa³o miedzy 30 - 38 km/h. Nastêpnie nastêpowa³ zjazd w teren. Tu zaczê³o siê prawdziwe ¶ciganie. Walka z sob± i przeciwnikami...

Trasa na dystansie Mega ciekawie zró¿nicowana. Kilka niebezpiecznych punktów, (urwisko!), przewrócone pnie drzew na ¶cie¿kach, szybkie zjazdy. Kolarze GKKG obyci z takimi przeszkodami szybko dopasowuj± do siebie tempo wy¶cigu, który przebiega po ich my¶li i bezproblemowo. Du¿y wp³yw na to mia³a strategia dobrania siê w pary (Marek – Artur, £ukasz – Micha³) i dawania zmian siedz±c u kolegi „na kole”. Jedynie sam jecha³ Kamil sygnalizuj±c od samego startu problemy ze zdrowiem, które mia³y wp³yw na jego jazdê. Mo¿na by³o zauwa¿yæ to na trasie – mijaj±c go. „Jeszcze nigdy mi siê to nie zdarzy³o” – wspomina £ukasz. Odzwierciedleniem tego by³ oczywi¶cie wynik koñcowy Kamila – i tu wielkie brawa dla niego za wytrwa³o¶æ i walê walki. Nie przeszkodzi³o to zdobyæ drugiego miejsca w kat. M1!Sumuj±c ca³o¶æ zorganizowanej imprezy i trasy – uczestnicy zgodnie przyznali, ¿e by³o warto przyjechaæ i na pewno tu wróc±. Gratulacje dla Wszystkich!

NASZE WYNIKI
Dystans MEGA
- Kamil Makowski - 2. M1 / 31. open
- Micha³ Ossowski - 10. M2 / 21. open
- £ukasz Wegnerski - 7. M3 / 22. open
- Artur Lisiecki - 16. M3 / 54. open
- Marek Makowski - 11. M4 / 55. open
- Dawid Micorek - 12. M2 / 33. open

GALERIA ZDJÊÆ
Komentarze
prezes dnia 29 maj 2014 15:27:38
Gratulacje smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>