Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Udany maraton w Krzywej Wsi Udostpnij
Nasze starty 2014
Kolejny maraton zaliczany do Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB za nami. By³ on jednak wyj±tkowy, poniewa¿ otrzyma³ rangê Mistrzostw Wielkopolski w maratonie, przez co zosta³ on oznaczony wysokim priorytetem w naszym kalendarzu.
Jak na imprezê rangi mistrzowskiej przysta³o, trasa nie nale¿a³a do najprostszych.


Na ka¿dej pêtli zawodnicy musieli pokonaæ 36km, przy ró¿nicy poziomów 550m. Na dystansie MEGA, czyli tym na którym rozegrane zosta³y Mistrzostwa Wielkopolski, pêtlê nale¿a³o pokonaæ dwukrotnie.

Jedynym reprezentantem Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, który zdecydowa³ siê walczyæ o mistrzowsk± koszulkê by³ Dawid Marosz. Po wyczerpuj±cym wy¶cigu, w którym jak sam mówi³ musia³ walczyæ nie tylko konkurentami, ale przede wszystkim ze swoimi s³abo¶ciami uda³o mu siê zdobyæ tytu³ v-ce Mistrza Wielkopolski w Maratonie MTB w kategorii M3!Na krótszym dystansie w wiêkszym sk³adzie zawodnicy GKKG walczyli o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej. Najlepiej spisa³ siê Tomasz Wachowiak, zajmuj±c 2 miejsce w¶ród wszystkich zawodników startuj±cych na tym dystansie, a zarazem 2 miejsce w kategorii M2, przegrywaj±ce jedynie z Kacprem Szczepaniakiem.

¦wietnie spisa³ siê tak¿e £ukasz Wegnerski, który na ka¿dym kolejnym wy¶cigu pokazuje siê z coraz lepszej strony – zaj±³ on 6 miejsce w kategorii M3. Rados³aw Jaskulski wracaj±cy, po przerwie w treningach do formy uplasowa³ siê na 9 miejscu w kategorii M4, natomiast Micha³ Bednarek by³ 28 w M3.

Jeste¶my bardzo zadowoleni ze startu, w koñcu tytu³ów v-ce mistrzowskich nie zdobywa siê zbyt czêsto. Cieszy tak¿e 2 miejsce w klasyfikacji open Tomka, a tak¿e coraz lepsza postawa klubowiczów, którzy coraz czê¶ciej zajmuj± miejsca w pierwszej dziesi±tce.

Pe³ne wyniki: TUTAJ
Galeria zdjêæ: TUTAJ

Tekst: GKKG
Zdjêcia: GKKG, zlotowskie.pl, Halina Przybylska
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>