Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] GrandPrix Wielkopolski – Suchy Las … „na zmêczenie” Udostpnij
Nasze starty 2014

6-ta edycja Bike Cross Maraton Gogol MTB w stu procentach oddaje charakter i klimat wy¶cigu, który odby³ siê w ubieg³y weekend ,,...na zmêczenie Suchy Las 2014..."
By³o gor±co, sucho, piaszczy¶cie, mêcz±co. Jednak to nie zniechêci³o ponad 600-set kolarzy z Wielkopolski i okolic, aby przybyæ i po¶cigaæ siê z innymi zapaleñcami tego sportu. W¶ród tej rekordowej dla organizatora grupie nie zabrak³o przedstawicieli z rodzimego podwórka, czyli kolarzy z GKKG Gniezno.


Do podniesienia frekwencji przyczynili siê: Marek Makowski, Kamil Makowscy, Artur Lisiecki, Rados³aw Jaskulski, Daniel Curul oraz kolega Micha³ Ossowski.


Grupa dotar³a na miejsce maratonu do¶æ wcze¶nie - co okaza³o siê bardzo trafn± decyzj± ze wzglêdów logistycznych. Zawodnicy nie mieli problemów z rejestracj±, przygotowaniem siê do wy¶cigu oraz rozgrzewk±. Ostatecznie spokojnie oczekiwali na udanie siê do swoich sektorów startowych i sam start. Sam start dla dystansu MINI - 36km, w którym brali udzia³ wszyscy zawodnicy GKKG, wyznaczony na godz. 11:30 odby³ siê bez opó¼nieñ. Zarówno dla zawodników, kibiców i organizatorów start tak licznej grupy by³ niesamowitym prze¿yciem. Atmosferê podkrêca³ dodatkowo p³yn±cy z g³o¶ników g³os komentatora sportowego p. Piotra Kurka.
Odczu³a to z pewno¶ci± lokalna spo³eczno¶æ, kiedy tak liczna grupa rowerzystów "wyla³a siê" na pierwszy asfaltowy odcinek trasy. Z daleka ju¿ s³ychaæ by³o dos³ownie "rój" - nie tyle szerszeni - co rozpêdzonych na swych rowerach i rozpalonych atmosfer± zawodników. Tak zwarta grupa kolarzy jecha³a wspólnie do momentu pierwszego 500-set metrowego podjazdu, który mia³ na celu jej rozci±gniêcie.

Nastêpnie trasa maratonu przenios³a siê w tereny le¶ne i polne. Z biegiem czasu grupy siê rozci±ga³y, a zawodnicy jechali szybciej lub wolniej - w zale¿no¶ci od trudno¶ci terenu. Najbardziej dokuczliwe i wycieñczaj±ce - oprócz samego upa³u - okaza³y siê nie tyle podjazdy, pozakrêcane singletracki, czy usiane do³ami tereny poligonu w Biedrusku - co odcinki trasy grz±skiego suchego piachu... zgodnie z obietnic± organizatorów: "na zmêczenie".


Mimo tego sama trasa umyka³a szybko. Równie szybko pojawi³ siê bufet usytuowany w zacienionym miejscu na 15km trasy. Plus dla organizatorów i obs³ugi. Sama trasa, punkty krytyczne (przejazd przez ulice) by³y dobrze oznakowane i obs³u¿one. Minusem okaza³ siê ostatni niejednoznacznie oznaczony rozjazd na 1.8km przed met±, który dla niektórych okaza³ siê "z³ym skrêtem", dokrêceniem dodatkowych kilometrów w piachu i utrat± wielu pozycji.

Mimo wszystkich tych utrudnieñ zawodnicy GKKG Gniezno walczyli do koñca i ostatecznie zameldowali siê na mecie wg kolejno¶ci:

Kamil Makowski: 2 w kat. M1/ 27 open
Artur Lisiecki: 49 w kat. M3/ 143 open
Daniel Curul: 130 w kat. M3/362 open (z³y skrêt)
Rados³wa Jaskulski: 4 w kat. M4/ 34 open
Marek Makowski: 20 w kat. M4/116 open
Gratulacje!Galeria:
Galeria zdjeæ Suchy Las

Tekst: Daniel Curul
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>