Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Gogol MTB - £opuchowo Udostpnij
Nasze starty 2014

Gogol MTB £opuchowo to ostatni start w maratonach z cyklu Bike Cross Maraton w sezonie 2014. Start, który dosta³ bardzo odleg³± datê od organizatorów na pocz±tku sezonu, bo a¿ 05.10.2014. Nikt siê wtedy nie spodziewa³ jak± nietypow± dla tej pory roku aurê szykuje przyroda w ten dzieñ. Jak siê okaza³o warunki wymarzone do ¶cigania. S³oñce mi³o przygrzewa³o, wiatr wrêcz niewyczuwalny, a wszystko to w po³±czeniu z klimatami jesiennymi...

Wszyscy obecni w ten dzieñ w £opuchowie mogli poczuæ na w³asnej skórze i zobaczyæ na w³asne oczy co oznacza has³o: Polska Z³ota Jesieñ ... resztê zapraszamy do galerii.

W tych te¿ znakomitych warunkach pogodowych na zakoñczenie ¶cigania w tym cyklu i sezonie do £opuchowa ko³o Murowanej Go¶liny przyby³o ponad 550 kolarzy, a w tym spora grupa z Gniezna - w sumie 10 osób. O¶miu klubowiczów i dwóch zaprzyja¼nionych z klubem kolegów.

Start na dwóch dystansach MINI i MEGA odby³ siê bez zak³óceñ i o czasie. Trasa przygotowana przez organizatorów dla obu dystansów by³a - jak na zakoñczenie sezonu bardzo szybka, dobrze oznaczona i do¶æ p³aska. Nie oznacza to jednak, ¿e nie by³o odcinków gdzie trzeba by³o siê wysiliæ na którym¶ z podjazdów lub piaszczystym odcinku trasy. Wszystko jednak by³o dopasowane z umiarem. Zdecydowana wiêkszo¶æ trasy przebiega³a przez ¶cie¿ki i dukty le¶ne z koñcowym asfaltowym kilkuset metrowym podjazdem i finiszem na boisku szkolnym.

Ca³a dziesi±tka startuj±cy przejechali trasê bez wiêkszych problemów i przygód. Na zakoñczenie sezonu popisa³a siê nie tylko pogoda. Wyniki klubowiczów przedstawiaj± siê równie dobrze:

Wyniki:
Dystans MEGA - ok 62km:
Dawid Marosz: 6. M3 / 13. open

Dystans MINI - ok 31km:
Tomasz Wachowiak: 2. M2 / 2. open
Kamil Makowski: 3. M1 / 28. open
Rados³aw Jaskulski: 5. M4 / 44. open
Micha³ Bednarek: 18. M3 / 45. open
Micha³ Ossowski: 16. M2 / 47. open
Marek Makowski: 12. M4 / 73. open
Artur Lisiecki: 40. M3 / 99. open
Daniel Curul: 60. M3 / 140. open
Szymon Waliñski: 39. M2 / 161. open

Gratulujemy!

GALERIA ZDJÊÆ

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>