Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Dawid Marosz Udostpnij
W ci±gu najbli¿szych kilku tygodni bêdziemy prezentowaæ sylwetki naszych klubowiczów.
Na pierwszy ogieñ: Dawid Marosz.Gdybym powiedzia³, ¿e kolarstwo jest moim sposobem na ¿ycie, nieco bym przesadzi³. Mogê jednak stwierdziæ, ¿e jest to ju¿ co¶ wiêcej ni¿ hobby. Pasja - to chyba odpowiednie sformu³owanie.
Swoj± przygodê z rowerem "na powa¿nie" zacz±³em stosunkowo pó¼no. By³ to szosowy wy¶cig Mastersów w Mogilnie. Do dzi¶ pamiêtam lej±cy siê z nieba ¿ar i 100 km wymagaj±cej trasy, z czego wiêkszo¶æ pokona³em po odpadniêciu od peletonu. Nie zniechêci³em siê jednak. Wrêcz przeciwnie.
Pocz±tki by³y trudne, a zdobywanie do¶wiadczenia wymaga³o czasu i wielu wy¶cigowych kilometrów. Punktem zwrotnym okaza³o siê poznanie kolegów z GKKG. Wspólne przeja¿d¿ki, treningi i starty oraz wymiana pogl±dów, pozwoli³y na osi±gniêcie zupe³nie innego poziomu sportowego. Na przyk³ad „odkry³em” góry... i prawdziwy ból :)
Ponadto na w³asnej skórze przekona³em siê, ¿e nie ma z³ej pogody na rower.


Choæ moja przygoda z MTB trwa ju¿ dobry kawa³ek czasu, wci±¿ bardziej ci±gnie mnie do ¶cigania na szosie. Nie bêdê zanudza³ przywo³ywaniem statystyk i opisywaniem moich osi±gniêæ. Powiem tylko, ¿e kilka ³adnych lat, zajê³o mi przesuniêcie siê z koñca, na czo³o amatorskiego peletonu. Z walcz±cego o utrzymanie na kole, sta³em siê aktywnym uczestnikiem kolarskich zmagañ.
S± wy¶cigi, które wspomina siê w szczególny sposób. Do takich zaliczam dru¿ynow± jazdê na czas „Amber Road 2013” (dziêki zaproszeniu kolegów z TVG Club),
a tak¿e wygrany po 120 km ucieczki Puchar Polski w Krzywiniu.
Starty w zawodach MTB podsumujê równie krótko: 2 sezony w maratonach Skandii Lang Team, nastêpne 3 w Grand Prix Wielkopolski (rok po roku I i II miejsce w generalce na krótkim dystansie oraz III miejsce na d³ugim), przeplatane zawodami XC.


Co w tym ¶ciganiu po piachu, b³ocie i kamieniach najbardziej mi siê podoba? Chyba te rozmowy po...
Plany, plany...
W tym sezonie bez wiêkszych zmian. Tyle szosy ile siê da, a najlepiej w górach. W szczególno¶ci rozpoczêcie sezonu w Sobótce, czyli ¦lê¿añski Mnich; kolejna edycja B³êkitnej Pêtli (trzeba siê pokazaæ u siebie) oraz Mistrzostwa Polski Masters. My¶lê, ¿e nie zabraknie te¿ „sta³ych” pozycji z mojego kalendarza, takich jak Brodnica i Krzywiñ. No i jeszcze raz chcia³bym pojawiæ siê na Amber Road, je¶li tylko uda siê zmontowaæ dru¿ynê.
Maratony MTB: g³ówny cel to Grand Prix Wielkopolski (Gogol) na dystansie MEGA. W za³o¿eniach jest te¿ Skandia (Lang Team), choæ nie nastawiam siê na ca³y cykl.

Do zobaczenia na trasie.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [4 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>