Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Dariusz £ukasiewicz Udostpnij
Kontynuujemy przedstawianie dru¿yny. Tym razem pod lup± znalaz³ siê Dariusz £ukasiewicz.

Na rowerze lubi³em je¼dziæ od zawsze. Ale jak to w ¿yciu bywa po dzieciêcej i m³odzie¿owej fascynacji w tzw. „doros³ym ¿yciu” rower trafi³ do g³êbokiego schowka.Wróci³em do je¿d¿enia rowerem bardzo pó¼no i to zupe³nie przypadkiem. Mia³o to byæ rekreacyjne poznawanie okolicy. Do¶æ szybko spotka³em na trasach ch³opaków z GKKG, którzy namówili mnie do pierwszego w ¿yciu startu w kwalifikowanych zawodach.
I tak siê zaczê³o - rower przesta³ byæ tylko rekreacj± a sta³ siê moim hobby, pasj±, sposobem na wolne chwile jak i ucieczk± przed postêpuj±cym czasem.
Okaza³o siê, ¿e na rowerze mo¿na siê fajnie ¶cigaæ w gronie „chorych na cyklozê” osób. Jakie¿ by³o moje zdziwienie kiedy odkry³em kalendarze imprez i okaza³o siê, ¿e je¿eli siê tylko chce to mo¿na znale¼æ co¶ dla siebie na ka¿dym poziomie sprzêtowym czy treningowym.
Wytyczony cel – starty w zawodach okaza³ siê nies³ychanie trudny do zrealizowania. Wymaga³o to zdobywania do¶wiadczeñ, wielu godzin spêdzonych na siode³ku, setek przejechanych kilometrów. Ca³y czas przys³uchiwa³em siê i podgl±da³em ch³opaków z GKKG, którzy nauczyli mnie wszystkiego w tym rzemio¶le poczynaj±c od krêcenia peda³ami (naprawdê wymaga to pewnego zasobu wiedzy), a na pokonywaniu podjazdów koñcz±c.
Dowiedzia³em siê, ¿e nie ma z³ej pogody na rower jest tylko z³e ubranie i zacz±³em je¼dziæ w ka¿dych warunkach.
Uda³o mi siê zaliczyæ starty w kilku cyklach maratonów MTB, z których najmilej wspominam Skandia Maraton Lang Team w sezonie 2010 gdzie w swojej kategorii wiekowej uda³o mi siê uplasowaæ w pierwszej dziesi±tce w kraju.
Ten swoisty sukces powtórzy³em jeszcze raz w nastêpnym sezonie.
Wielkopolskie cykle maratonów m. in. Gogol MTB pozwoli³ mi na starty z najlepszymi zawodnikami w kraju i na ¶wiecie. Nie zapomnê startu w Dolsku w roku 2010 w jednym peletonie z Maj± W³oszczowsk±, czy w nastêpnym roku z braæmi Banachami.Popularny „góral” sta³ siê moim sposobem na wypoczynek i rekreacjê. Uda³o mi siê t± pasj± zaraziæ ¿onê, która równie¿ pokonuje kilometry tras.
W czasie mozolnego krêcenia kilometrów udaje mi siê dotrzeæ do ciekawych miejsc, których gdyby nie rower pewnie bym nie odkry³.Czasami potrafiê zaszaleæ i wybraæ siê na jednodniow± wycieczkê na kawê do syna, który wraz z rodzin± mieszka „nieopodal”.

Z innej dzia³alno¶ci kolarskiej … uda³o mi siê wraz z kilkoma kolegami opracowaæ i wdro¿yæ koncepcjê
Szlaków Rowerowych Powiatu Gnie¼nieñskiego , z których dwa s± ca³kowicie mojego autorstwa. Czasami nawet o tym opowiadam :)

I co dalej z tym rowerem? Czyli plany 2015.


Je¼dziæ i jeszcze raz je¼dziæ. Wykrzesaæ z siebie tyle si³ aby starczy³o na wy¶cigi w cyklu maratonów wielkopolskich Bike Cross Maraton – Gogol MTB, jak równie¿ chcia³bym powróciæ na trasy Skandia Maraton Lang Team.


Ja ju¿ nie walczê o podium, ca³y czas ho³duje zasadzie, ¿e je¿eli przekraczam liniê mety i mam u¶miech na twarzy - to warto to robiæ !

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [2 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>