Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Cyclocross Wielkopolska - W±growiec Udostpnij


Zawody w W±growcu to ju¿ druga z edycji tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska organizowanego przez Wojtka Gogolewskiego.
Pomimo, ¿e w kalendarzu mamy jeszcze zimê, pogoda tym razem rozpieszcza³a zawodników, poniewa¿ mo¿na poczuæ ju¿ nadchodz±c± wiosnê...


Tym razem GKKG by³ reprezentowany przez Dawida Marosza, Tomka Wachowiaka oraz Paulinê Cabanek, której zawdziêczamy fotorelacjê.



Na starcie g³ównego wy¶cigu stanê³o 40 zawodników kategorii Elita oraz Masters. Kluczem do ustawienia na starcie by³y wyniki osi±gniête podczas pierwszej edycji, która odby³a siê dwa tygodnie temu w Skokach. Dawid zosta³ ustawiony w pierwszym rzêdzie, natomiast Tomek, jako ¿e by³ to jego pierwszy start, sta³ znacznie dalej.



Wy¶cig zdecydowanie zdominowa³ Borys Góral, aktualny Mistrz Polski XCE. Drugie miejsce zaj±³ S³awomir Sp³awski, natomiast trzecie Patryk Adamkiewicz.



Dawid uplasowa³ siê na 9 pozycji OPEN oraz 5 miejscu w kategorii, natomiast Tomek by³ 11 OPEN, 6 w kategorii.




Start ten zaliczamy do udanych, by³ on ¶wietnym treningiem do nadchodz±cego wielkimi krokami sezonu, a tak¿e pozwoli³ oceniæ nam nasz± obecn± dyspozycjê.



GALERIA ZDJÊÆ

WYNIKI
Komentarze
Methos dnia 23 luty 2015 09:22:19
Gratulacje.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>