Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Marek Makowski Udostpnij
Emocje po Winter Race powoli opadaj±, wiêc wracamy do prezentacji naszych zawodników, kolejnym z nich jest Marek Makowski.

Od zawsze lubi³em jazdê na rowerze, ale nie zawsze by³ na to czas. W 2009 roku dla zabawy wybra³em siê na pierwsze zawody, by³ to DÊBÓWIEC. Bior±c udzia³ w wy¶cigu bardzo spodoba³a mi siê atmosfera. Z tych zawodów pamiêtam jeszcze jedn± rzecz, przegra³em na ostatnich metrach z Darkiem £ukasiewiczem i to mnie zdopingowa³o do szukania rewan¿u...


W nastênym sezonie zapisa³em siê do klubu GKKG i pozna³em wielu kolegów co spowodowa³o, ¿e do dzi¶ startujemy wspólnie w zawodach i sta³o siê to moj± pasj±.


Pasja do kolarstwa jest w mojej rodzinie ju¿ tradycj±. Wszystko zacze³o siê od mojego ojca, który w m³odo¶ci ¶ciga³ siê na rowerze, teraz ja, od kilku lat powielam tê pasjê i równie¿ uda³o mi siê zaszczepiæ chêæ do jazdy mojemu synowi Kamilowi.
Od 2011 roku startuje w cyklu Grand Prix Wielkopolski (Gogol) kilka razy zaj±³em miejsca na podium, a ca³y sezon zakoñczy³em w klasyfikacji generalnej w kategorii M4- 11 miejsce, moim najwiêkszym osi±gniêciem w GPW by³o zajêcie 5 miejsca w klasyfikacji generalnej w roku 2013.


W 2015 roku bêdê bra³ udzia³ w Grand Prix Wielkopolski, a g³ówny cel to przejechaæ ca³y sezon bez kontuzji.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>