Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Daniel Curul UdostpnijNigdy nie lubi³em je¼dziæ na rowerze ... wyznaczonymi szlakami i ¶cie¿kami. Zawsze ci±gnê³o
mnie w ten trudniejszy, bardziej niedostêpny teren - bo niby, dlaczego nie mo¿na tam przejechaæ rowerem? Wystarczy siê przecie¿ wysiliæ.
I tak siê zaczê³o - szukanie "w³asnych" ¶cie¿ek.

Po jakim¶ czasie zauwa¿y³em, ¿e szukaj±cych takich szlaków lub te¿ "je¿d¿±cych inaczej"
jest wiêcej. By³em ciekaw, gdzie je¿d¿± i jak je¿d¿±. Szukaj±c - natrafi³em na
Informacje o lokalnym terenowym wy¶cigu. By³ to "Dêbówiec 2013" - organizowany przez GKKG.
Start w nim da³ mi wiele satysfakcji - mimo straty szansy na podium - pareset metrów przed met± zawiód³ sprzêt. Nie zrazi³o mnie to - poczu³em, ¿e to jest to!

Kwesti± chwili by³o zdecydowanie siê do wst±pienia w szeregi klubowiczów. Kolejn±, nad wyraz szybk± "chwilê" zajê³o zweryfikowanie swoich umiejêtno¶ci jazdy i wytrzyma³o¶ci. Nie ma co ukrywaæ - po pierwszym wspólnym treningu wraca³em prawie "na tarczy". Ale od czego s± koledzy z grupy. Kilka rad, wsparcie zapasami i jako¶ dojecha³em do domu.

Kolejne wspólne treningi, rady, wsparcie i wreszcie starty w maratonach - buduj± niesamowit± atmosferê, daj± mnóstwo czystej frajdy oraz du¿o satysfakcji. Deszcz, upa³, piach, b³oto - to nie ma znaczenia.Satysfakcja z kolejnego wy¶cigu jest tym wiêksza im wiêcej pokonam przeszkód. I nie tylko tych terenowych.
Najwa¿niejsze osi±gniêcia? Przede mn± :) A powa¿nie - cieszy mnie ka¿dy ukoñczony start. A je¶li jest od lepszy od poprzedniego - tym bardziej.
Plany na przysz³o¶æ? To oczywi¶cie kolejne starty w maratonach MTB. Starty, które bêd± cieszyæ jak do tej pory i dawaæ du¿o pozytywnej energii.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>