Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Mateusz Góralczyk Udostpnij
Przygoda z rowerem zaczê³a siê jak u ka¿dego od dzieciaka. Tym bardziej ¿e zosta³em „zara¿ony” rowerem od Ojca. Najpierw sk³adak, komunijny BMX, a tak na powa¿nie pierwszy rower MTB to rok 95` wielkie emocje zwi±zane z zakupem, du¿e ko³a itp. (jak dzi¶ pamiêtam pierwsz± jazdê – by³y to dwie szybkie rundy pod Kaponier± w Poznaniu).
Od tamtego czasu wraz z Ojcem rozpoczê³a siê przygoda odkrywania ¶wiata na rowerze. Pierwsze wycieczki po okolicy. Z czasem tutaj by³o ju¿ nudno i pojawi³y siê dalsze wyjazdy. W roku 96` pozna³em innych bikerów Gnie¼nieñskich ( tutaj te¿ fajne wspomnienia - w tamtych czasach go¶æ jad±cy na rowerze w kasku by³ postrzegany jak ufo).
Pod koniec lat 90`powsta³ pierwszy zal±¿ek klubu. Zawi±za³a siê fajna ekipa rowerzystów z któr± rok w rok wyje¿d¿ali¶my na jeden z pierwszych maratonów MTB w kraju „Festiwal Rowerowy w Szklarskiej Porêbie” wielkie trzy dniowe ¶wiêto rowerowe. Ekipa startowa³, a ja nigdy nie bra³em udzia³u w zawodach stwierdzi³em ¿e to nie dla mnie-niech ¶cigaj± siê inni. W czasie gdy inni startowali ja wraz z Ojcem obje¿d¿a³em ca³e góry Izerskie.
Tak jak wspomnia³em nigdy nie startowa³em w zawodach. Rower traktuje jako dobr± zabawê oraz co¶ co pozwala zwiedziæ kawa³ek ¶wiata. Wraz z Ojca objecha³em dobry kawa³ek naszego kraju, jak i krótkie wypady za granice - nie by³y to tylko przejechane kilometry ale przede wszystkim poznawanie ciekawych miejsc i odkrywanie historii. I tak na rowerze objecha³em prawie ca³e Karkonosze, Wielkopolskê, Ziemiê Lubusk±, Pomorze Zachodnie, wyspê Wolin/Uznam, by³y i wypady do Zakopanego, Pomorze ¦rodkowe, i sporo wycieczek jedno czy kilku dniowych które polega³y na zapakowaniu siê w poci±g przejechaniu z punktu A do B. (Czechy, Niemcy)
W latach pó¼niejszych rozwija³a siê idea klubu powsta³a nazwa GKKG, sponsorzy, koszulki powsta³a moda na wy¶cigi, maratony co niektórzy klubowicze poszli w inne od³amy kolarstwa, jednak ja nie da³em siê tym wszystkim zaraziæ.
Rower jest dla mnie czym¶ wa¿nym traktuje go jako dobr± zabawê i co¶ co pozwala siê oderwaæ od codzienno¶ci za³apaæ „¶wie¿y oddech” pomóc w poprawie formy i zdrowia.
W klubie jestem do dzi¶ raczej jako kto¶ kto pomaga jak i z chêci przynale¿no¶ci do grupy pasjonatów.
Wspomnia³em ¿e nie startujê jednak zdarzaj± mi siê odstêpstwa, ale to tylko w rodzimych wy¶cigach „Dêbówiec” „Winter Race” tak na swoim podwórku jest inaczej warto czasem siê pokazaæ i zasmakowaæ atmosfery wy¶cigu, a wielkie ¶ciganie zostawiam kolegom z klubu.

Pozdrawiam i do zobaczenia raczej na szlaku turystycznym ni¿ wy¶cigu.

Je¿d¿ê dla siebie!!!

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>