Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Micha³ Bednarek Udostpnij


Trudno mi wymieniæ wszystkie moje zainteresowania i hobby, którymi wype³niam sobie obecnie wolne chwile, które pozostaj± mi po rodzinie i pracy. Mo¿e g³ówne trzy: MTB, VW Garbus, Malarstwo.


A swoje sportowe przygody rozpocz±³em ju¿ w czasach szko³y podstawowej (pi³ka rêczna - bramkarz w MOS Gniezno, pi³ka no¿na - obroñca w KS Fara Gniezno). Potem ju¿ czysto rekreacyjnie: rower, koszykówka, tenis sto³owy, p³ywanie…
Jazda na rowerze towarzyszy mi od wielu lat. Pierwsze rowery w latach osiemdziesi±tych by³y ciê¿kie i ma³o wyczynowe, potem zaczê³o to siê zmieniaæ i w miarê mo¿liwo¶ci zdobywa³em lepsze sprzêty. Obecnie je¿d¿ê na karbonowym 29 calowym rowerze Mbike.
W 2013 roku za namow± znajomego wystartowa³em w moich pierwszych zawodach MTB w Dolsku i siê zaczê³o, za³apa³em „bakcyla”. Tam pozna³em ekipê klubow± GKKG i zapisa³em siê do ich szeregów.
Na drugie zawody do Wyrzyska wyruszy³em ju¿ oficjalnie reprezentuj±c Gniezno. Po kilku tygodniach ci±g³ych deszczów trasa by³a gorzej ni¿ fatalna – b³oto, b³oto i jeszcze raz b³oto. Nie zniechêci³em siê jednak, mimo ¿e rower czy¶ci³em potem ponad 4godziny…
Nastêpne starty w Maratonach MTB oraz wspólne treningowe kilometry na kolegami z GKKG pozwoli³y mi zdobyæ nowe do¶wiadczenia i wy¿szy poziom sportowy.
Starty i treningi przeplatam, w miarê mo¿liwo¶ci, ciekawymi wycieczkami ze znajomymi.


Za mn± ju¿ 2 sezony w maratonach MTB - mogê ¶mia³o poleciæ starty ka¿demu rowerzy¶cie, który chce poczuæ smaczek rywalizacji. Starty w zawodach pozwoli³y mi nawi±zaæ du¿o ciekawych kontaktów z zawodnikami z innych zespo³ów. Wiele osób je¼dzi tylko po to aby „ukoñczyæ”, ale nie ma co ukrywaæ, ¿e wiêkszo¶æ jedzie na maxa po jak najlepsz± lokatê na mecie.


Sezon 2015
W tym sezonie przede wszystkim nastawiam siê na Maratony MTB: cykl Grand Prix Wielkopolski (Gogol) oraz pojedyncze zawody, m.in. Kostrzyn, Oborniki, Wieleñ…

Do zobaczenia na ¶cie¿kach.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>