Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Szymon Waliñski Udostpnij
Do klubu wst±pi³em w styczniu bie¿±cego roku. Rower towarzyszy mi od 3 roku ¿ycia, jednak moja prawdziwa przygoda rozpoczê³a siê kilka lat pó¼niej. Dowiedzia³em siê, ¿e nie jest to nie tylko ¶rodek transportu, lecz sposób na aktywne spêdzenie wolnego czasu. Przez kilkana¶cie lat je¼dzi³em rekreacyjnie poznaj±c okolice Gniezna.
Jednak po jakim¶ czasie sta³o siê to rutyn±. Do czasu... Kilka lat temu (mo¿e 4-5), dziêki Szymonowi i £ukaszowi z³apa³em chrapkê na kolarstwo górskie. Na pocz±tku na stalowym rumaku, jednak kiedy uda³o mi siê nabyæ porz±dniejszy rower górski spróbowa³em swoich si³ na Dêbówcu. W kategorii amator zdoby³em I miejsce. Byæ mo¿e to da³o kopa to spróbowania swoich mo¿liwo¶ci w kolejnych imprezach.
W miêdzyczasie stara³em siê je¼dziæ du¿o dalej, terenowo z kuzynem (który z GKKG startuje od kilku ³adnych imprez) oraz nowo poznanymi osobami. £opuchowo oraz Dêbówiec 2014 by³y kolejnym kopem do pracy na sezon 2015 i impulsem do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskiej do Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.
Liczê, ¿e w takim gronie zdobêdê do¶wiadczenie i przede wszystkim bêdê spêdza³ ¶wietnie czas oraz wspólnie walczy³ o cenne punkty dla klubu.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>