Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - S³awomir Wo¼nicki Udostpnij
Bêd±c dzieckiem pasjonowa³em siê Wy¶cigiem Pokoju. W gronie kolegów ¶cigali¶my siê na ulicach w K³ecka. Ka¿dy z nas chcia³ wygraæ, ale ¿ó³t± koszulkê móg³ mieæ tylko jeden z nas.
Przyszed³ czas doros³o¶ci i zaczê³o we mnie dojrzewaæ zainteresowanie kolarstwem górskim. Mój pierwszy z³o¿ony rower, którym wjecha³em i zjecha³em z Guba³ówki. To by³o to. Ta ciê¿ka harówka by wjechaæ a potem... adrenalina przy zje¼dzie.
W tym szaleñstwie jest metoda. A dzi¶ jestem cz³onkiem klubu GKKG GNIEZNO i chcê go dumnie reprezentowaæ.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>