Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[xc + szosa + maraton] Pniewy, Toruñ, Kostrzyn Udostpnij
Nasze starty 2015


Weekendowe starty GKKG

Miniony weekend by³ pracowity i obfity w sukcesy dla zawodników GKKG. Wystartowali¶my w trzech wy¶cigach, przy czym ka¿dy z nich by³ innym rodzajem kolarstwa. Poni¿ej krótkie podsumowanie:

16-05-2015
W III edycji Hurom MTB Series w Pniewach ( seria wy¶cigów w formule XCO ). Na interwa³owej trasie cross country GKKG reprezenotwa³ Rados³aw Hulewicz. Radek wystarowa³ na dystansie 4-rech rund w kategorii MASTERS II. Po zaciêtej walce ostatecznie zaj±³ 4-te miejsce. Warto wspomnieæ i¿ od podium dzieli³o go zaledwie: 360 tysiêcznych czê¶ci sekundy!






17-05-2015
Velo Toruñ - kolarski wy¶cig szosowy organizowany we wspó³pracy z Mistrzem ¦wiata w Kolarstwie Micha³em Kwiatkowskim.
Reprezentatem GKKG by³ Rados³aw Jaskulski, który wystartowa³ na dystansie MEGA = 70km. Mimo perypetii na trasie (kolizja zakoñczona upadkiem) Radek ukoñczy³ wy¶cig na 26/Open i 7/M3.




Kostrzyn MTB Maraton
W Wielkoposkim Kostrzynie odby³a siê II edycja: Kostrzyn MTB Maraton - kolejna dobrze zorganizowan± impreza dla mi³o¶ników MTB.
W tegorocznej edycji zawodnicy GKKG wystartowali a¿ w trzech! kategoriach.
Po raz pierwszy w kategorii: RODZINNY. Tutaj Wiktoria, Katarzyn± i Micha³ Bednarek zasmakowali rywalizacji z innymi rodzinami na dystansie 13 km. Trasê pokonali bez wiekszych przygód mimo niesprzyjaj±cej w ten dzieñ bardzo wietrznej pogodzie. Silny wiatr da³ siê we znaki wszystkim uczestnikom Kostrzyñskiego maratonu. Tym bardziej dla najm³odszego uczestnika w dru¿ynie by³ to nie lada wyczyn. Za swoje zmagania rodzina Bednarków zosta³a nagrodzona w kategorii: Najliczeniejsza rodzina. Brawo!






Na pozosta³ych dystanach MINI i MEGA kolarsk± walkê podjêli:
MINI:
Tomasz Romañski: 48/Open i 22/M2
Daniel Curul: 71/Open 25/M3

MEGA:
Kamil Makowski: 24/Open i 9/M2
Rados³aw Hulewicz: 30/Open i 4/M4 (podium)
Artur Lisiecki: 45/Open i 6/M4 (podium)




Wszystkim startuj±cym gratulujemy wyników!

Galeria zdjêæ


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>