Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Bike Cross Maraton - Binduga 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Kolejny maraton z cyklu Bike Cross Maraton przeszed³ do historii. Tym razem odby³ siê on w podpoznañskiej Bindudze, zawodnicy GKKG nie zawiedli i pojawili siê na starcie w 16 osobowym sk³adzie.
Pogoda dopisa³a, trasa by³a dobrze oznaczona i bardzo ciekawa. Pierwsza po³owa prowadzi³a zawodników wzd³u¿ Warty, bardzo krêt± i pofalowan± ¶cie¿k±. Powrót do mety by³ tego przeciwieñstwem poniewa¿ by³y to szybkie szutry.
G³ównym punktem maratonu by³ przejazd przez rzekê, po którym wje¿d¿a³o siê w wielk± piaskownicê, gdzie mo¿na by³o du¿o zyskaæ, ale tak¿e jeszcze wiêcej straciæ.


Debiut w naszych barwach zaliczy³ Rafa³ Borecki. Wy¶cigu niestety nie ukoñczy³ £ukasz Wegnerski, który po wywrotce uszkodzi³ rower, co uniemo¿liwi³o dalsz± jazdê.
Wyniki pozosta³ych prezentuj± siê nastêpuj±co:

MEGA:
Tomasz Wachowiak 12 Open 9 M2
Dawid Marosz 22 Open 7 M3
Rados³aw Hulewicz 99 Open 17 M4 (po przebiciu dêtki na rundzie rozjazdowej - dziêkujemy za pomoc Pogotowiu Rowerowemu!)

MINI
Kamil Makowski 17 Open 9 M2
Rados³aw Jaskulski 45 Open 8 M4
Artur Lisiecki 58 Open 9 M4
Rafa³ Ober 61 Open 26 M3
Dominik Zas³awski 82 Open 33 M3
Marek Makowski 86 Open 15 M4
Tomasz Romañski 136 Open 36 M2
Rafa³ Borecki 175 Open 35 M4
Szymon Waliñski 201 Open 52 M2
Witold Wo¼nicki 223 Open 40 M4
S³awomir Wo¼nicki 237 Open 45 M4
Daniel Curul 240 Open 92 M3
£ukasz Wegnerski DNF


Pe³na galeria zdjêæ
Wyniki MINI
Wyniki MEGA
Nagranie z wy¶cigu MINI

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>