Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Dêbówiec 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Kolejny Dêbówiec przeszed³ do historii. By³a to edycja wyj±tkowa, bo ju¿ osiemnasta. Tak, Dêbówiec jest ju¿ pe³noletni, a wy¶cigu z takimi korzeniami nie mo¿na lekcewa¿yæ. Pomimo deszczowego poranka uczestnicy licznie stawili siê na starcie, poprawiaj±c o dwie osoby ubieg³oroczny wynik. Dziêkujemy wszystkim 61 osobom za przybycie!


Z numerem 100 wystartowa³ Tomasz Wachowiak z GKKG.


Ju¿ w biurze zawodów widaæ by³o wiele nowych twarzy, a tak¿e zawodników ¶cigaj±cych siê na wysokim poziomie w ogólnopolskich imprezach, bardzo cieszy nas ich obecno¶æ. ¦wiadczy to o tym i¿ o Dêbówcu dowiaduje siê coraz liczniejsza grupa osób.


Zawodnicy ustawiaj±cy siê na starcie wy¶cigu.


Od momentu rozpoczêcia zapisów pogoda z godziny na godzinê poprawia³a siê, a w trakcie wy¶cigu deszcz usta³ ca³kowicie. Nas, jako organizatorów ucieszy³o to niezmiernie, poniewa¿ po wy¶cigu rozpoczyna siê najwa¿niejsza czê¶æ ca³ej imprezy - spotkanie towarzyskie, podczas którego serwowana by³a gor±ca herbata i kawa oraz pyszne ciasto.


Rodzina Szubertów na trasie. Jêdrzej, Przemys³aw i Tadeusz.


Wracaj±c jeszcze do ¶cigania, do wyboru by³y 3 dystanse 6,5 km dla kobiet, 13 km dla amatorów oraz 19,5 dla ambitnych amatorów. Na starcie pojawi³o siê rekordowe 9 kobiet, 21 amatorów oraz 31 chêtnych na najd³u¿szy dystans.


Kamil Makowski oraz goni±cy go Krzysztof Ziêtek.Szymon Waliñski oraz Stanis³aw Luboñski.


Wy¶cig kategorii sport przebiega³ w szalonym tempie, ju¿ na pierwszym okr±¿eniu utworzy³a siê grupa, która razem dojecha³a do mety.


Krzysztof Nita posiadaj±cy szczê¶liwy numer startowy pod±¿a do mety!


Zwyciêzc± kategorii sport okaza³ siê Dawid Marosz, kategorii amator Mariusz Górski, a pierwsz± kobiet± by³a Ma³gorzata Nita.


Dawid Marosz ciesz±cy siê ze zwyciêstwa.


Dêbówiec to tak¿e rodzinna atmosfera, najm³odsz± uczestniczk± wy¶cigu zosta³a 7 letnia Klaudia Jankowiak. Jest to najm³odsza uczestniczka bior±c pod uwagê wszystkie 18 edycji!


Klaudia Jankowiak (7 lat) w drodze do mety!O to w³a¶nie chodzi w Dêbówcu! Rado¶æ!


Po wy¶cigu rozpoczê³a siê g³ówna czê¶æ dnia, zapach kawy roznosi³ siê po ca³ym lesie, a gwizd czajników wprawia³ w zdumienie nawet le¶niczego.
Aby zakoñczyæ imprezê przyst±pili¶my do dekoracji.


Puchary, które mo¿na spotkaæ tylko na naszym wy¶cigu - sami je wyprodukowali¶my.Pierwsza trójka kategorii sport (od lewej: Andrzej Sypniewski, Dawid Marosz, Mateusz Nowicki)


PE£NE WYNIKI

Na zakoñczenie chcieliby¶my podziêkowaæ wszystkim za przybycie, mamy nadziejê ¿e atmosfera i formu³a Dêbówca przypad³a wszystkim nowym go¶ciom do gustu. Mamy nadziejê ¿e za rok bêdzie nas jeszcze wiêcej!
Je¿eli wszystko pójdzie zgodnie z planem to zobaczymy siê ju¿ na pocz±tku przysz³ego sezonu rowerowego podczas Winter Race, który chcieliby¶my ponownie zorganizowaæ. O szczegó³ach bêdziemy informowaæ na www.gkkg.pl
Przypominamy te¿, ¿e wracamy do niedzielnych jazd - spotykamy siê na rynku o 11:00, wiêc je¿eli chcesz poje¼dziæ z GKKG to zapraszamy serdecznie.


"Bo wszyscy kolarze to jedna rodzina. Starszy czy m³odszy ch³opak czy dziewczyna"

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>