Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[Niedzielna Jazda] Powidz 25.10.2015 Udostpnij
Przysz³a jesieñ, zakoñczy³ siê sezon wy¶cigowy dlatego wracamy do tradycji niedzielnych spotkañ. Co tydzieñ bêdziemy spotykaæ siê o 11:00 na Rynku w celu wspólnego przejechania kilkudziesiêciu kilometrów. Dzisiaj by³o nas 11.

Celem by³ Powidz.
Mapê i szczegó³y mo¿na zobaczyæ TUTAJ


Dzisiaj by³o nas 11, w tym tak¿e nowe twarze!Zaczêli¶my spokojnie przez miasto.Las jesieni± jest wyj±tkowo ³adny.Jedziemy przez WylatkowoPostoje te¿ s± potrzebne - tym razem w Powidzu, który by³ celem naszego wyjazdu.Pami±tkowe zdjêcie na pla¿y.


Wracaj±c mo¿na by³o poczuæ ju¿ zmêczenie.Dlatego te¿ warto czasami siê zatrzymaæ - pamiêtajmy o jedzeniu!.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>