Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Winter Race i maraton w £ebie Udostpnij
Po raz kolejny zorganizowali¶my zimowy wy¶cig rowerowy, który drugi raz odby³ siê Skorzêcinie nieopodal Hotelu Bia³ego.
Tegoroczna edycja okaza³a siê rekordowa pod wzglêdem ilo¶ci uczestników: 41 osób wystartowa³o na dystansie 15 km, a a¿ 113 na dystansie 30 km. Zawodnicy przyjechali nie tylko z Gniezna, a tak¿e z Poznania, Bydgoszczy, Pi³y, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i wielu innych miejscowo¶ci. Na li¶cie startowej pojawi³y siê nazwiska rozpoznawalne w¶ród kolarzy.

Pogoda wpasowa³a siê idealnie w ideê wy¶cigu – by³o odpowiednio zimno, ale nie spad³a ani jedna kropla deszczu, pozwoli³o to na sprawne przeprowadzenie zawodów. Trasa poprowadzona by³a malowniczymi drogami otaczaj±cymi jezioro Bia³e. Nie brakowa³o piêknych widoków oraz ciekawych, w±skich ¶cie¿ek.

W wy¶cigu na 15 km najszybszy okaza³ siê Dawid Godlewski reprezentuj±cy klub UKS Sportowiec Pi³a, natomiast d³u¿szy wy¶cig wygra³ Przemys³aw Mocek reprezentuj±cy Ostrowsk± Kawaleriê Kolarsk±, wyprzedzaj±c nieznacznie Rafa³a Szturo oraz Huberta Semczuka.


Pojawili¶my siê na starcie bardzo liczn± grup±, co spowodowa³o, ¿e wszêdzie mo¿na by³o zauwa¿yæ nasze charakterystyczne pomarañczowe stroje.

Impreza zosta³a zakoñczona dekoracj± wspart± przez Prezydenta Miasta Gniezna – Tomasza Budasza, pod którego patronatem odby³ siê wy¶cig, wrêczone zosta³y puchary oraz nagrody ufundowane przez sklep Green Bike, mieszcz±cy siê w Gnie¼nie przy ulicy Sobieskiego.Winter Race na pewno wróci do Skorzêcina za rok!

W tym samym dniu na pó³nocy kraju odbywa³ siê III Maraton MTB £eba 2016, na którym to klub reprezentowa³ Daniel Curul. Daniel zdecydowa³ siê na debiutancki start na dystansie MEGA - 49km. Maraton w nadmorskich klimatach ukoñczy³ w czasie: 02:00:37 i uplasowa³ siê na pozycji: 57/108 Open; 16/30 w kat. M3.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>