Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Mistrzostwa Wielkopolski i zaleg³y weekend majowy Udostpnij
Mistrzostwa Wielkopolski Cross-country

Dnia 8 maja zosta³y rozegrane Mistrzostwa Wielkopolski w olimpijskiej formule kolarstwa górskiego – cross-country. Gnie¼nieñski klub Satpol GKKG reprezentowany by³ przez Rados³awa Hulewicza, Daniela Curula i Dawida Micorka.
Trasa charakteryzowa³a siê typowymi dla tej dyscypliny elementami takimi jak: strome zjazdy, sztywne podjazdy, efektowne dropy i rampy. By³a ¶wietn± zabaw± dla zawodników, a kibice nie mogli siê nudziæ!
W Kategorii Masters II zwyciê¿y³ reprezentant Satpol GKKG Rados³aw Hulewicz, zostaj±c Mistrzem Wielkopolski!Daniel Curul zaj±³ 17 miejcie w kategorii Masters I, a Dawid Micorek 25 w kategorii Elita.

Pracowity weekend majowy Satpol GKKG.Weekend majowy dla zawodników Satpol GKKG up³yn±³ nie na b³ogim wypoczynku, a na walce na trzech wymagaj±cych trasach maratonów MTB.
W sobotê 30.04.2016 przy s³onecznej pogodzie w Obornikach po raz trzeci z rzêdu odby³ siê DT4YOU MTB Maraton Oborniki. Impreza od pierwszej edycji w 2014 roku s³ynie z szczegó³owo i bardzo dobrze oznakowanej, ciekawej i wymagaj±cej trasy oraz atrakcyjnych nagród dla zwyciêzców i uczestników maratonu. Nic zatem dziwnego, ¿e w tym roku liczba chêtnych przekroczy³a 750 uczetników! W¶ród nich nie zabrak³o zawodników Satpol GKKG Gniezno, którzy wystartowali na dystansie MINI o d³ugo¶ci 39,5km i przewy¿szeniach blisko 500m. Organizatorzy wprowadzili pewne zmiany na trasie wzglêdem poprzednich lat - zmiany te wysz³y tylko na plus. Dziêki temu trasa okaza³a siê jeszcze trudniejsza, a przy okazji jeszcze piêkniejsza, prowadz±c zawodników przez zak±tki Obornickich lasów, odkrywaj±c sztywne, strome podjazdy i piaszczyste zjazdy. Pojawi³o siê te¿ wiele interwa³owych odcinków, które na d³ugo zapadn± w pamiêci uczestnikom oraz specjalny odcinek typowo XC.

Wyniki:
Daniel Curul: 60 Open, 16 M-3
Rafa³ Ober: 121 Open, 38 M-3
Witold Wo¼nicki: 220 Open, 13 M-5
S³awomir Wo¼nicki: 238 Open, 15 M-5

foto - OCS Oborniki, Fotografia Tomasz Szwajkowski.

Galeria zdjêæ
Film


W równie piêkn±, s³oneczn± niedzielê 01.05.2016 kolejna czê¶æ zawodników Satpol GKKG stanê³a na starcie drugiej edycji cyklu Bike Cross Maraton 2016, która odby³a siê w Chodzie¿y. Trasa maratonu by³a zlokalizowana w okolicach, gdzie przed laty swoje edycje mia³a "Skandia" Czes³awa Langa oraz zawody XC cross country - co zapowiada³o siê naprawdê ciekawie. Potwierdzili to uczestnicy: trasa bardzo wymagaj±ca z du¿± ilo¶ci± stromych podjazdów i szybkich zjazdów us³anych w trudnym piaskowo-korzenno-kamiennym terenie. Sporo liczba odcinków technicznych. Ma³a liczba odcinków szutrowych, które siê pojawi³y pozwala³y rozwin±æ uczestnikom szybko¶ci dochodz±ce do 50km/h. Sumuj±c - "Gogolowa" edycja w Chodzie¿y okaza³a siê strza³em w dziesi±tkê i bezsprzecznie zosta³a okre¶lona najbardziej wymagaj±c± i trudn± tras± w cyklu Bike Cross Maraton 2016.

Na dystansie MINI: 27,5km i przewy¿szeniach 600m wystartowa³ i uzyska³ wynik:
Rados³aw Jaskulski: 38 Open, 5 M-4

Na dystansie MEGA: 55km i przewy¿szeniach blisko 1000m! uplasowali siê:
£ukasz Wegnerski: 41 Open, 19 M-3
Rados³aw Hulewicz: 72 Open, 20 M-4
Marek Makowski: 132 Open, 40 M-4
Micha³ Bednarek: 138 Open, 53 M-3foto: Natalia Majchrzak, £ukasz Wegnerski, Mirek Sell, Julian Król

Galeria zdjêæ


Trzecim z kolei startem w weekend majowy okaza³ siê maraton z cyklu: Solid MTB Maraton, który odby³ siê w ¦remie. Na linii startu dystansu MINI pojawi³ siê Rados³aw Hulewicz, który po pokonaniu bardzo piaszczystej trasy 29km uplasowa³ siê na pozycji 75 Open i 12 w M-4.

Galeria zdjêæ
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>