Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gogol MTB Binduga Udostpnij
Szósty tegoroczny start w cyklu Bike Cross Maraton swoje miejsce mia³ w miejscowo¶ci M¶ciszewo przy tamtejszej przystani nad Wart±. Na tê edycjê stawi³o siê piêciu zawodników klubu Satpol GKKG. Kolarzom przysz³o rywalizowaæ na zmienionej wzglêdem ubieg³ego roku trasie - organizator do pokonania przygotowa³ 3 rundy po 20 km. Na trasie nie brakowa³o wymagaj±cych sprawnego pos³ugiwania siê kierownic± elementów - takich jak liczne bandy i ciasne zakrêty oraz tradycyjny ju¿ dla tej edycji przejazd przez g³êboki potok. Nie oby³o siê równie¿ bez kilku mêcz±cych podjazdów.Kolarze Satpol GKKG ukoñczyli wy¶cig z nastêpuj±cymi rezultatami:

Dystans MINI:
S³awomir Wo¼nicki: 223 open, 15 M5

Dystans MEGA:
Dawid Micorek: 28 open, 10 M2
£ukasz Wegnerski: 30 open, 7 M3
Rafa³ Ober: 63 open, 23 M3
Marek Makowski: 79 open, 21 M4
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>