Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Weekendowe ¶ciganie Satpol GKKG Udostpnij

04.09.2016 - Rowerem na ¦nie¿kê.
Wjechaæ rowerem na ¦nie¿kê - cel lub marzenie niejednego zawodnika kolarstwa górskiego. Zmierzyæ siê z samym sob±, sprawdziæ swoj± formê, poprawiæ swój wynik czy po prostu dokonaæ tego... Na szczê¶cie s± pasjonaci, którzy to rozumiej± i organizuj± wy¶cig na szczyt Karkonoszy raz w roku. Impreza organizowana przez Rotary Club "Karpacz Karkonosze" (rotarykarpacz.pl) to: Rowerem na ¦nie¿kê. I na tê edycjê odbywaj±c± siê 04.09.2016 uda³o siê trzech naszych klubowych zawodników.
Rados³aw Jaskulski, Tomasz Wachowiak i Daniel Curul. Dla Radka i Tomka to kolejny raz, kiedy maj± okazjê zmierzyæ siê z stromiznami czekaj±cymi na drodze na szczyt i poprawiæ wynik z poprzednich edycji. Dla Daniela to istny dziewiczy start.
Na zawodników czeka³a do pokonania odleg³o¶æ - bagatela: 14,55km. Hmmm niby nie wiele, tyle ¿e na tych 14km mieli do pokonania 1055m w pionie. Podjazd to kamienista, wybijaj±ca z rytmu droga o k±cie natarcia siêgaj±cym do 13%, a w koñcowej fazie dochodzi³a jeszcze walka z silnymi podmuchami wiatru, który usilnie próbowa³ zepchn±æ zawodników z trasy.
Nasi zawodnicy okazali siê prawdziwymi twardzielami pokonuj±c ca³± trasê "w siodle" i wje¿d¿aj±c na szczyt w pierwszej setce na 297 startuj±cych. Wyniki:

Tomasz Wachowiak: 41 Open; 15 M-2; Czas: 01:17:25


Daniel Curul: 64 Open; 28 M-3; Czas: 01:22:15


Rados³aw Jaskulski: 78 Open; 17 M-4; Czas: 01:24:02Galeria zdjêæ
Film

Gratulujemy!


Czas na szosê!
Nasz zawodnik Artur Lisiecki spróbowa³ swoich si³ w Ogólnopolskim Wy¶cigu Kolarskim: Pa³uki Tour 2016. Szosowym wy¶cig odby³ siê 04.09.2016 w powiecie ¯niñskim. Zarówno dla organizatorów jak i dla Artura by³o to pierwsze tego typu wydarzenie. Patrz±c na wynik Artura widaæ, ¿e na szosie czuje siê równie dobrze jak na MTB. Do pokonania na dobrze przygotowanej i oznaczonej trasie mia³ 64km. Odleg³o¶æ tê pokona³ w czasie 01:49:42 zdobywaj±c pozycjê: 67 Open i 19 w M-4 na 200 zawodników startuj±cych.


Galeria zdjêæ

Gratulujemy!


Klêka MTB Maraton

Klêka MTB Maraton to druga edycja maratonu MTB (pierwsza odby³a siê w 2015 roku) fanów i zawodników kolarstwa górskiego z grupy: GTS Phytopharm MTB dla fanów i zawodników MTB z ca³ej Wielkopolski i nie tylko. Organizatorzy jako czynni zawodnicy wiedzieli czego oczekuj± podczas takiej imprezy inni zawodnicy i dali z siebie wszystko, aby spe³niæ te oczekiwania. Jak podkre¶lali uczestnicy - wszystko by³o dopiête "na ostatni guzik" : organizacja, trasa maratonu, oznaczenia i atmosfera by³y na najwy¿szym poziomie.
Potwierdzi³ to równie¿ jeden z naszych zawodników startuj±cych w tym dniu w Klêce. Po d³u¿szej przerwie od ¶cigania - Kamil Makowski potwierdzi³, ¿e nie zapomnia³ jak siê je¼dzi w maratonach i na dystansie MINI 32km uplasowa³ siê na miejscu: 26 Open; 11 M-2.Galeria zdjêæ


Gratulujemy!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>