Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
©koda Poznañ Bike Challenge Udostpnij
Skoda Poznañ Bike Challenge - najwiêksze wydarzenie rowerowe w Polsce odby³o siê 11.09.2016 r. w Poznaniu nad Jeziorem Maltañskim. To ju¿ trzecia edycja tego rowerowego ¶wiêta, gdzie na czterech trasach o ró¿nym stopniu trudno¶ci rowerzy¶ci mogli zmierzyæ siê z samym sob± oraz z innymi fanami kolarstwa.
Po¶ród 6 000 uczestników nie mog³o zabrakn±æ zawodników Satpol GKKG.

Wystartowali na trzech ró¿nych dystansach:
DYSTANS 5 km:
Kids Challenge - wraz z córk± Zuzi± wystartowa³ S³awomir Wo¼nicki. Zuza da³a sobie znakomicie radê pokazuj±c moc ju¿ na starcie. Wraz z tat± dotar³a zadowolona bezpiecznie do mety. Brawo!


DYSTANS 50 km:
Allegro Challenge - na starcie pojawi³ siê Daniel Curul. O dobr± lokatê walczy³ startuj±c z koñcowego sektora: G (³±cznie sektorów by³o do: I ) w kategorii rowerów: INNY. W tym przypadku by³ to rower MTB, na których na co dzieñ Daniel startuje w maratonach MTB. Grubo¶æ opon nie przeszkodzi³a mu w zajêciu dobrej pozycji na mecie: 248/1816 Open; 22/363 M-3; 45/883 w kat rower INNY z czasem 01:16:45.


DYSTANS 120 km:
Skoda Challenge - na królewskim dystansie klub reprezentowa³ Tomasz Romañski. Po dobrym i dynamicznym starcie znalaz³ siê w czo³ówce kolarzy z sektora. To rokowa³o dobrze na dalsz± rozgrywkê na trasie. Niestety b³±d jednego z zawodników przed Tomkiem zakoñczy³ siê niefortunnym upadkiem i kraks±. Tym samym po ok 4km Tomasz by³ zmuszony przerwaæ wy¶cig i udaæ siê do punktu opatrunkowego. Na szczê¶cie zakoñczy³o siê na poru szlifach i niewielkich uszkodzeniach sprzêtu.

Wszystkim startuj±cym gratulujemy!

Film

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>