Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
LSD Udostpnij
Lajt Stajl Dh - taki tytu³ nosi nowy film gnie¼nieñskiej ekipy FR, którego premiera odby³a siê 30 grudnia 2005r. Tym razem jest to dosyæ powa¿na produkcja, której wyre¿yserowaniem jak i zmontowaniem zaj±³ siê niejaki Ma³y ;) Ponad 20 minutowy film powsta³ z materia³u krêconego przez kilka lat. Niektóre ujêcia na pewno wydadz± siê wam znajome gdy¿ by³y ju¿ wykorzystane w naszych wcze¶niejszych produkcjach takich jak Jump czy Downhill 2005. Film LSD na razie dostêpny jest tylko na p³ytach DVD, których kilka pu¶cili¶my w obieg :) Gdy tylko pojawi siê wersja divx na pewno bêdzie mo¿na j± ¶ci±gn±æ z naszej stronki. Wszystkich tych, którzy mieli okazjê ju¿ filmik obejrzeæ zachêcamy do wyra¿enia swojej opinii na jego temat :)

ps. W 2005r. zarejestrowali¶my 18509 odwiedzin na naszej stronie ! Oby tak dalej :)
Komentarze
budyn dnia 04 stycze 2006 21:34:44
Widzia³emsmiley Dobra robota.. Najlepszy motyw z obrêcz±..muza Enya i u2...btw.. jakby co to mam siakie¶ pomys³ysmiley
Zainteresowani wiedz±... JO£!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>