Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
po zawodach Udostpnij
Tym razem pogoda nie sp³ata³a nam figla i wreszcie siê uda³o :) Pierwsze gnie¼nieñskie, zimowe zawody przesz³y ju¿ do historii. Frekwencja jak zwykle nie dopisa³a. Na starcie stawi³o siê tylko 8 najtwardszych zawodników, ale dobre i to jak na pierwszy raz. Niestety nie wszyscy dotarli o w³asnych si³ach do mety ...

...Spidi nie zd±¿y³ siê dobrze rozpêdziæ po starcie a ju¿ zaliczy³ glebe i musia³ siê wycofaæ. Niejaki Lupa przez pomy³ke skróci³ trasê dlatego tak¿e on nie by³ klasyfikowany. Potem problemy techniczne dopad³y Stówê. Tymczasem na mecie ca³a "ekipa techniczna" razem z kibicami próbowa³a rozpaliæ ognisko. Niestety zebrany chrust za nic nie chcia³ siê paliæ. Pomys³ów by³o du¿o - od szyszek po denturat. Maniu z niema³ym po¶wiêceniem wydar³ zmarzniêtym lisom troche "suchej" s³omy, Skrzat obróci³ na Esso po 2 litry ropy. Wszystko to razem spowodowa³o, ¿e w koñcu siê uda³o. W miêdzyczasie na metê wje¿d¿ali kolejni zawodnicy. Jako pierwszy dojecha³ g³ówny sprawca ca³ego tego zamieszania - sam Prezes. Jakie by³y komentarze mo¿na siê domy¶liæ :) Kiedy na mecie stawili siê wszyscy zawodnicy przyst±piono do konsumpcji przywiezionego prowiantu. Przy ognisku temperatura by³a ca³kiem zno¶na dlatego spêdzili¶my tam d³u¿sz± chwilê. Gdy skoñczy³y siê kie³baski, a ogieñ zacz±³ gasn±æ rozpoczê³y siê masowe powroty do domów :) Ogólnie imprezê zaliczamy do udanych. Niech ¿a³uj± Ci, którzy nie przyjechali.
Wielkie dziêki dla Skrzata, Mania i wszystkich innych, którzy pomagali lub po prostu byli z nami !

Wyniki:
1. S³awek Graczyk 47 min.
2. S³awek Pieczyñski + 9 min.
3. Piotr Bosacki + 14 min.
4. Artur Lisiecki + 24 min.
5. Tadeusz Szubert + 35 min.
-------------------------------------
Spidi, Stówa i Lupa - nie ukoñczyli

Zobacz zdjêcia
Komentarze
sebekfireman dnia 15 stycze 2006 18:56:32
Kurcze - a mi znowu praca pokrzy¿owa³a plany smiley A wpad³bym tam do was na pewno!
swirus dnia 15 stycze 2006 19:44:44
JA niestety nie mog³em przybyæ,bo w czasie rozgrywania zawodów kupowa³em nowy rower.smiley
Piotras dnia 22 stycze 2006 21:02:38
Dobrze ¿e zd±¿yli¶my z tym rajdem przed obecn± fal± mrozów , bo przy dzisiejszych -20 C , chyba bym wymiêk³ smiley
sebekfireman dnia 22 stycze 2006 21:48:53
Eeee - teraz mo¿na by by³o zrobiæ zawody na najwiêkszego twardziela smiley Kto dalej zajedzie smiley
Ja dzi¶ wylaz³em na rower to zrobi³em 4 km i zmyka³em do domu bo czucie w palcu straci³em.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>