Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
serdeczne dzi?ki Udostpnij
Cz³onkowie GKKG pragn± bardzo serdecznie podziêkowaæ firmie HiFI exclusive przedstawicielowi Plus GSM (Gniezno, ul. Moniuszki 2; os. W. £okietka 25h; ul. £ubieñskiego 11) za sponsorowanie Naszej strony klubowej oraz za pomoc w organizacji wszelakich zawodów MTB, które odby³y siê Gnie¼nie w roku 2004. Przede wszystkim serdecznie dziêkujemy za klubowe koszulki, dziêki którym stali¶my siê rozpoznawalni, i to nie tylko w Gnie¼nie. Mamy nadziejê, ¿e Nasza wspó³praca z firm± HiFI exclusive równie¿ w przysz³o¶ci bêdzie uk³adaæ siê tak dobrze jak do tej pory i bêdzie przynosiæ korzy¶ci dla obu stron.

Serdeczne Dziêki !!!!!!!!!!!!
Komentarze
Dany_ dnia 12 grudzie 2004 23:29:46
Dziêkujê wszystkim za s³owa uznania w imieniu ca³ej grupy HIFI exclusive.
Chcia³abym podkre¶liæ, i¿ wasza ¿yczliwo¶æ i pomoc zas³uguj± na uznanie.


Tak trzymaæ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>