Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
King 4x Bydgoszcz 25.06.2006 - relacja Udostpnij
Do Bydgoszczy pojechali¶my fur± mojego ojca z rowerkiem na dachu w sk³adzie Kura, Magmar, mój tata jako kierowca i ja Bombell :) Do My¶lêcinka dotarli¶my przed 9 i od razu poszed³em zapoznaæ siê z torem ...Wygl±da³ on tak: po starcie ma³e double, potem znowu double ale du¿e oko³o 8 metrów i trzecie double równie¿ oko³o 8 metrów. Ta prosta by³a dla niektórych zabójcza prawie w ka¿dym biegu by³a na niej jaka¶ gleba a prêdko¶æ na niej dochodzi³a do 50 km/h.


Potem banda w lewo, 4 muldy, Mexicana oko³o 9-10 metrów ale mo¿na objechaæ bokiem po muldach, banda w prawo, ma³e double ale i tak wiêksze ni¿ Wielb³±d, banda w lewo, du¿y stolik i meta.Trening zacz±³ siê o 10 i od razu polecia³em ¶migaæ, zacz±³em od do³u ale w koñcu przyszed³ czas na Mexe, chwila zawahania no i zapad³a decyzja: Jadê! Mexe przelecia³em, ale przy l±dowaniu us³ysza³em tylko chrupniêcie i poczu³em w ustach smak gleby. Locik na Mexie przyp³aci³em z³amanym hakiem i przemielon± przerzutk±.


Sta³o siê to chwile przed rozpoczêciem zawodów i mia³em tak zwanego zonka. Resztê zawodów przesiedzia³em na wzgórzu z moimi ziomkami, kibicuj±c innym i rozkoszuj±c siê widokiem gleb innych zawodników.Do fina³owej czwórki dojechali: Piotr „Frutis” Solarski, Tomek Kuækowski, Sebastian Bana¶ i £uki z Torunia. Zawodnicy w takiej kolejno¶ci staneli równie¿ na podium. Podsumowuj±c, zawody mo¿na uznaæ za bardzo sympatyczne i udane. Te zawody to by³y moje pierwsze ale cieszê siê bo dosta³em pierwszy dyplom i medal okoliczno¶ciowy :D W ramach jak mi portfel pozwoli to bêdê czê¶ciej je¼dzi³ na zawody.
autor: Bombell
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 33% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 67% [2 Gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>