Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Po maratonie... Udostpnij
Ju¿ po wszystkim. Kolejny maraton za nami. Pogoda dopisa³a, frekwencja równie¿. 215 startuj±cych to du¿o jak na tego typu imprezê, ale byli¶my na to przygotowani. Oczywi¶cie nie oby³o siê bez ma³ych potkniêæ, za które bardzo przepraszamy. Generalnie imprezê zaliczamy do udanych. Do zobaczenia za rok!
Zachêcamy wszystkich do opisywania wra¿eñ na forum i dodawania komentarzy w galerii.
Wyniki w dziale download.
Komentarze
soltyk65 dnia 10 wrzesie 2006 18:51:46
Dobra organizacja ,.punktalno¶c,zero zadecia,dobre oznakowanie,ciekawa trasa...Czego chciec wiêcej?Tak trzymac!
Piotras dnia 10 wrzesie 2006 18:59:50
Mimo ¿e nie zaj±³em ¿adnego pucharowego miejsca, z udzia³u w maratonie jestem bardzo zadowolony smiley Jedna g³upia sprawa mia³a miejsce podczas 1go kó³ka - otó¿ cze¶æ zawodników pomyli³a trasy ju¿ na koñcówce wokó³ jez.Jankowskiego i pojechali poln± drog± do Jankowa zamiast gnaæ wokó³ jeziora. My¶lê ¿e da³oby sie tego unikn±æ gdyby ta¶my by³y na rozjazdach ,a równie¿ np. 20m za rozjazdem ,co potwierdza³oby s³uszno¶æ wybranego kierunku jazdy - to taka moja sugestia na przysz³o¶æ. Choæ z drugiej strony mo¿liwe ¿e te ta¶my tam by³y ,a jaki¶ dobry cz³owiek je "posprz±ta³"
sebekfireman dnia 11 wrzesie 2006 19:40:21
Hehe - ale ³adnie na tych zdjêciach wysz³a ta ca³a czo³ówka która przez przypadek skróci³a znaczn± czê¶æ trasy. Czy czasy za ten skrót by³y dodane bo teraz nie wiem jak mam patrzyæ na wyniki smiley
thomson dnia 11 wrzesie 2006 19:58:14
z t± znaczn± czê¶ci± trasy to przesadzi³es, skrocili jakies 800m. Z tego co pamietam to czasy nie byly dodane.
sebekfireman dnia 11 wrzesie 2006 20:02:44
no 800 metrów w znacznej czê¶ci pod górkê to jest dosyæ du¿y skrót. To trochê lipnie ten nieprzyjemny incydent rozwi±zano jak nie dodano czasów.
sebekfireman dnia 13 wrzesie 2006 18:59:54
Moja porcja zdjêæ dostêpna jest na http://www.sebekfireman.zh.pl/rower/html/readarticle.php?article_id=15
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>