Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
... pozosta? niedosyt Udostpnij
Powoli jesienne odwiedziny Spindlerowego Mlyna staj± siê tradycj±. W tym roku wyjazd by³ wyj±tkowo krótki. Na miejsce dotarli¶my w pi±tek pó¼nym wieczorem po siedmiu godzinach w samochodzie (wliczaj±c b³±dzenie i niezbêdne postoje). W sobotê z samego rana po wizycie w kantorze i rozpaczliwej próbie naprawy t³umika w aucie (bez skutku) udali¶my siê na wyci±g. Na szczycie temperatura nie sprzyja³a podziwianiu widoków. Pierwszy zjazd mia³ byæ standardowo lajtowo-rozpoznawczy, tym bardziej, ¿e trasa zmieni³a siê trochê od naszej ostatniej wizyty. Poranna rosa i rozkopana w kilku miejscach trasa zepsu³a nam i tak bardzo ciê¿ki pierwszy zjazd. Pó¼niej by³o ju¿ tylko lepiej. Odwiedzili¶my równie¿ drug± trasê (szlak turystyczny), która wed³ug mnie jest nieco ciekawsza od trasy pucharowej, a na pewno bardziej wymagaj±ca pod wzglêdem kondycyjnym. Po trzecim zje¼dzie zjawi³a siê znajoma trzyosobowa ekipa z Poznania (nie zag³êbiaj±c siê w szczegó³y dot. pochodzenia poszczególnych raiderów. Generalnie Pozdro!). Kolejne dwa zjazdy i przerwa na „smazony syr” w knajpie pod wyci±giem. Chocia¿ sesja foto&video by³a planowana na niedzielê to na ostatni zjazd zabrali¶my aparat i kamerê, jak siê pó¼niej okaza³o by³a to s³uszna decyzja. Wieczorem odpoczywali¶my przy piwku i ró¿nego rodzaju czeskich westernach w tv :] Niedziela przywita³a nas niestety obfitym deszczem. Propozycje by³y ro¿ne, ale kiedy dowiedzieli¶my siê, ¿e pada w³a¶ciwie wszêdzie zapad³a decyzja o wcze¶niejszym powrocie. Szkoda bo by³ to pewnie jeden z ostatnich wyjazdów w tym sezonie, ale nie ma siê co mazaæ, by³o fajnie.

Niezmiennie polecamy wszystkim Spindlerowy Mlyn jako ¶wietne miejsce do uprawiania MTB.
Kilka fotek, które uda³o mi siê zrobiæ znajdziecie w galerii.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>