Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Prezes kandyduje Udostpnij
Cze¶æ wszystkim bikerom !
Od 7 lat organizuje zawody rowerowe, ale pomagam te¿ w innych przedsiêwziêciach nie zwi±zanych ze sportem.
Nie wszystkim jednak wiadomo, ¿e od 5 lat jestem w Platformie Obywatelskiej.
Nigdy na zawodach, które organizowa³em nie wywiesza³em ¿adnych szyldów politycznych, co z pewno¶ci± zauwa¿yli¶cie, poniewa¿ uwa¿am, ¿e sportu i polityki mieszaæ siê nie powinno. Wyj±tek stanowi³y majowe wy¶cigi dla dzieciaków, gdzie inni dzia³acze PO pomagali mi w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zawodów .
12 listopada odbêd± siê wybory samorz±dowe. Startujê jako kandydat do Rady Powiatu z listy Platformy Obywatelskiej z 3 miejsca. Jest to okrêg nr 1 Winiary – Tysi±clecie. Wszyscy, którzy mieszkaj± na tych osiedlach i uwa¿aj±, ¿e warto mi zaufaæ mog± oddaæ na mnie g³os, za co bêdê bardzo wdziêczny.
Mam jeszcze jedn± pro¶bê. Proszê Was o polecenie mnie jako kandydata swoim znajomym , którzy mieszkaj± na osiedlach Winiary – Tysi±clecie.

Pozdrawiam S³awomir Graczyk „prezes”
Przypominam, ¿e „prezes” to ksywa a nie stanowisko
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>