Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
BMX & MTB dual racing fordon 11.11.2006 Udostpnij

Znowu Bydgoszcz, znowu pechowo :( ... Krótki reporta¿ o zawodach.
Po raz drugi pojecha³em do Bydgoszczy w bardziej rodzinnym sk³adzie a mianowicie, tata jako kierowca, mama jako kibic no i ja Bombell jako startuj±cy. Wyjechali¶my oko³o godziny 7 rano ¿eby zd±¿yæ na trening który zaczyna³ siê ju¿ o 8. Zanim trafili¶my do celu to jest Fordon Przylesie przy ul. Wiszniewskiego to troszkê pob³±dzili¶my. O godzinie 8.30 byli¶my ju¿ na miejscu, szybko siê zapisa³em i na tor.


Tor bardzo mi siê spodoba³ gdy¿ by³ bardzo urozmaicony, w 2005 roku na Fordonie odbywa³y siê te¿ zawody DH. Mo¿e krótko scharakteryzujê tor, Start odbywa³ siê wysoko na górze z hydraulicznej bramki tak zwanej „toruñskiej”, nastêpnie banda w prawo, i cztery muldy i potem ostry zjazd w dó³, by³ naprawdê ostry J. Banda 90 stopni w lewo i najazd na najwiêksz± chope na torze, ok. 8-10 metrów. Dalej ju¿ by³o p³asko, 3 chopy, banda o 180 stopni, na ostatniej prostej, 4 muldy i koñcowa chopa. Wszystko by³o piêknie, zd±¿y³em nawet z bramki wystartowaæ na treningu ale pech mnie niestety prze¶ladowa³. Chwile przed losowaniem numerków postanowi³em ostatni raz siê przejechaæ, jecha³em sam, du¿± chope przelecia³em elegancko bardzo miekko, wchodzê w bandê naje¿d¿am na chope, ju¿ mam l±dowaæ a tu mi ko³o ucieka w prawo :-/ Wyl±dowa³em twarz± na wybiciu nastêpnej chopy. Podnoszê siê i co widzê????? Duro poleg³. Prawie dosta³em sza³u! Po oko³o pó³ godziny szok powypadkowy opad³ i ¿e pogoda s±dnego jedenastego listopada nie za bardzo sprzyja³a piknikowaniu na wzgórzu postanowili¶my wracaæ do domu. Zanim wyjechali¶my musia³em skoczyæ do pobliskiego hipermarketu „LeroyMerlin” bo super mocn± ta¶mê „Duck” do sklejenia amora ¿eby podczas transportu na dachu do koñca siê nie rozlecia³. Bo przyje¼dzie do domu szybko poszuka³em gwarancji i od razu zadzwoni³em do kolesia. Obecnie czekam a¿ mi wymieni± i jestem w trakcie zbierania funduszy na wymarzonego Shermana. Po zawodach zostaly znowu dwie pami±tki: medal i rozwalony sprzêt ale có¿ taki sport.Oto wyniki imprezy:

Mistrzostwa Bydgoszczy Dual BMX:

1 Garbauskas Modestas(LITWA)
2 Manikas Domas(LITWA)
3 Kuækowski Tomek

Mistrzostwa Bydgoszczy Dual MTB:

1. Koniuszewski Wojciech
2. Smuczyñski Wojciech
3. Stachowiak Maciej


Puchar Prezesa BTS "Speedrower"
Dual BMX:

1. Drozdowicz Radek
2. Smuczyñski Wojciech
3. Daro¹kinas Dalius(LITWA)


Puchar Prezesa BTS "Speedrower"
Dual MTB:

1. Zaborowski Mateusz
2. Fr±tczak £ukasz
3. Czaja Jaros³aw

autor: Bombell
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>