Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Bike Cross Maraton - £opuchowo 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015W niedzielê 27 wrze¶nia zawodnicy GKKG Gniezno wybrali siê na ostatni w tym roku maraton z serii Gogol MTB Bike Cross Maraton. By³a to ju¿ ostatnia edycja tegorocznego cyklu. Wy¶cig zaliczany do udanych zarówno dla organizatorów (698 startuj±cych) i zawodników... [czytaj wiêcej]
[uphill + maraton] ¦nie¿ka i Klêka Udostpnij
Nasze starty 2015W miniony weekend rozjechali¶my siê po ca³ej Polsce. Go¶cili¶my na maratonie w Klêce, a tak¿e zdobywali¶my w ekstremalnych warunkach najwy¿szy szczyt Karkonoszy - ¦nie¿kê... [czytaj wiêcej]
[maraton] Bike Cross Maraton - Stêszew 2015 Udostpnij
Nasze starty 201523.08.2015 w miejscowo¶ci Stêszew odby³ siê siódmy tegoroczny maraton MTB z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB. By³ to debiut dla Stêszewa w organizacji tego typu imprezy. Jak wypad³? S±dz±c po ilo¶ci uczestników - odpowiednio: 485-ciu dystans MINI ok 34 km oraz 126-ciu dystans MEGA ok 68 km – pozytywnie... [czytaj wiêcej]
[maraton] Bike Cross Maraton - Suchy Las 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Gor±czka, upa³, skwar - tak niedzielny (09/08/2015) maraton z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB zapamiêtaj± uczesnicz±cy w nim zawodnicy GKKG Gniezno w sile 14 mê¿czyzn i 1 kobiety. Synoptycy przewidywali na ten dzieñ l¿ejsz± pogodê - mimo wszystko temperatura siêgaj±ca 29-30 st Celcjusza da³a siê odczuæ uczetnikom stoj±cym w poszczególnych sektorach czekaj±cych na start w swoich dystansach.... [czytaj wiêcej]
[maraton] Bike Cross Maraton - Skoki 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Na Maratonie MTB, który odby³ siê w Skokach 26-07-2015, klub GKKG Gniezno reprezentowa³o 13 zawodników. Pogoda w dniu zawodów by³a wielk± zagadk±, poniewa¿ jeszcze dzieñ wcze¶niej nad Wielkopolsk± szala³y fronty burzowe i przechodzi³y fale upa³ów. Jednak po dotarciu do Skoków okaza³o siê, ¿e jest zimno, kropi deszcz oraz wieje mocny porywisty wiatr. Ale ka¿dy z uczestników wiedzia³ dobrze, ¿e po starcie liczy siê tylko dobra noga i nikt nie bêdzie zawraca³ sobie g³owy pogod±... [czytaj wiêcej]
Strona 7 z 85 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>