Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
update - fotki Udostpnij
Podczas porz±dkowania dysku natrafi³em na kilka fotek, które z niewyja¶nionych przyczyn nie zosta³y wcze¶niej umieszczone na stronie. Mo¿ecie je teraz zobaczyæ w galerii > Je¶li kto¶ ma jakie¶ ciekawe ujêcia z tego sezonu i chcia³by siê nimi podzieliæ niech przysy³a !

ROWEROWEGO NOWEGO ROKU !
Dear Santa Cruz ... ;] Udostpnij
BMX & MTB dual racing fordon 11.11.2006 Udostpnij

Znowu Bydgoszcz, znowu pechowo :( ... Krótki reporta¿ o zawodach.
Po raz drugi pojecha³em do Bydgoszczy w bardziej rodzinnym sk³adzie a mianowicie, tata jako kierowca, mama jako kibic no i ja Bombell jako startuj±cy. Wyjechali¶my oko³o godziny 7 rano ¿eby zd±¿yæ na trening który zaczyna³ siê ju¿ o 8. Zanim trafili¶my do celu to jest Fordon Przylesie przy ul. Wiszniewskiego to troszkê pob³±dzili¶my. O godzinie 8.30 byli¶my ju¿ na miejscu, szybko siê zapisa³em i na tor. >>>
Film z maratonu Udostpnij
Gotowy jest ju¿ film z tegorocznego maratonu ! Bêdzie on na pewno doskona³± pami±tk± dla ka¿dego uczestnika. Film oczywi¶cie w formacie DVD.
P³ytkê bêdzie mo¿na nabyæ w cenie 6z³ przy odbiorze osobistym lub 12z³ przy wysy³ce listem poleconym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontak mailowy (klub@gkkg.pl) i z³o¿enie zamówienia. Gdy zamówieñ bêdzie co najmniej kilka rozpoczniemy wysy³kê.
Wa?na akcja! Udostpnij
Zbieramy podpisy pod petycj± o utworzenie leglanych tras zjazdowych w Szczyrku ! Wiêcej info na forum >> wchodziæ !
POMO¯ECIE ?
ZBIÓRKA W ¦RODE 25.09 NA TORZE W GODZ. 17.00-19.00 !
Strona 70 z 85 << < 67 68 69 70 71 72 73 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>