Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Prezes kandyduje Udostpnij
Cze¶æ wszystkim bikerom !
Od 7 lat organizuje zawody rowerowe, ale pomagam te¿ w innych przedsiêwziêciach nie zwi±zanych ze sportem.
Nie wszystkim jednak wiadomo, ¿e od 5 lat jestem w Platformie Obywatelskiej.
Nigdy na zawodach, które organizowa³em nie wywiesza³em ¿adnych szyldów politycznych, co z pewno¶ci± zauwa¿yli¶cie, poniewa¿ uwa¿am, ¿e sportu i polityki mieszaæ siê nie powinno. Wyj±tek stanowi³y majowe wy¶cigi dla dzieciaków, gdzie inni dzia³acze PO pomagali mi w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zawodów .
12 listopada odbêd± siê wybory samorz±dowe. Startujê jako kandydat do Rady Powiatu z listy Platformy Obywatelskiej z 3 miejsca. Jest to okrêg nr 1 Winiary – Tysi±clecie. Wszyscy, którzy mieszkaj± na tych osiedlach i uwa¿aj±, ¿e warto mi zaufaæ mog± oddaæ na mnie g³os, za co bêdê bardzo wdziêczny.
Mam jeszcze jedn± pro¶bê. Proszê Was o polecenie mnie jako kandydata swoim znajomym , którzy mieszkaj± na osiedlach Winiary – Tysi±clecie.

Pozdrawiam S³awomir Graczyk „prezes”
Przypominam, ¿e „prezes” to ksywa a nie stanowisko
... pozosta? niedosyt Udostpnij
Powoli jesienne odwiedziny Spindlerowego Mlyna staj± siê tradycj±. W tym roku wyjazd by³ wyj±tkowo krótki. Na miejsce dotarli¶my w pi±tek pó¼nym wieczorem po siedmiu godzinach w samochodzie (wliczaj±c b³±dzenie i niezbêdne postoje). W sobotê z samego rana po wizycie w kantorze i rozpaczliwej próbie naprawy t³umika w aucie (bez skutku) udali¶my siê na wyci±g. Na szczycie temperatura nie sprzyja³a podziwianiu widoków. Pierwszy zjazd mia³ byæ standardowo lajtowo-rozpoznawczy, tym bardziej, ¿e trasa zmieni³a siê trochê od naszej ostatniej wizyty. Poranna rosa i rozkopana w kilku miejscach trasa zepsu³a nam i tak bardzo ciê¿ki pierwszy zjazd. Pó¼niej by³o ju¿ tylko lepiej. Odwiedzili¶my równie¿ drug± trasê (szlak turystyczny), która wed³ug mnie jest nieco ciekawsza od trasy pucharowej, a na pewno bardziej wymagaj±ca pod wzglêdem kondycyjnym. Po trzecim zje¼dzie zjawi³a siê znajoma trzyosobowa ekipa z Poznania (nie zag³êbiaj±c siê w szczegó³y dot. pochodzenia poszczególnych raiderów. Generalnie Pozdro!). Kolejne dwa zjazdy i przerwa na „smazony syr” w knajpie pod wyci±giem. Chocia¿ sesja foto&video by³a planowana na niedzielê to na ostatni zjazd zabrali¶my aparat i kamerê, jak siê pó¼niej okaza³o by³a to s³uszna decyzja. Wieczorem odpoczywali¶my przy piwku i ró¿nego rodzaju czeskich westernach w tv :] Niedziela przywita³a nas niestety obfitym deszczem. Propozycje by³y ro¿ne, ale kiedy dowiedzieli¶my siê, ¿e pada w³a¶ciwie wszêdzie zapad³a decyzja o wcze¶niejszym powrocie. Szkoda bo by³ to pewnie jeden z ostatnich wyjazdów w tym sezonie, ale nie ma siê co mazaæ, by³o fajnie.

Niezmiennie polecamy wszystkim Spindlerowy Mlyn jako ¶wietne miejsce do uprawiania MTB.
Kilka fotek, które uda³o mi siê zrobiæ znajdziecie w galerii.
Po maratonie... Udostpnij
Ju¿ po wszystkim. Kolejny maraton za nami. Pogoda dopisa³a, frekwencja równie¿. 215 startuj±cych to du¿o jak na tego typu imprezê, ale byli¶my na to przygotowani. Oczywi¶cie nie oby³o siê bez ma³ych potkniêæ, za które bardzo przepraszamy. Generalnie imprezê zaliczamy do udanych. Do zobaczenia za rok!
Zachêcamy wszystkich do opisywania wra¿eñ na forum i dodawania komentarzy w galerii.
Wyniki w dziale download.
Przygotowania do maratonu Udostpnij
Przygotowania do maratonu id± pe³n± par±. Zapowiada siê naprawdê du¿a impreza. Jak wiadomo sponsorem g³ównym jest SkodaAuto Polska S.A.,a patronat medialny obj±³ portal www.XCMTB.pl.
Intrnetowy serwis maratonu dzia³a pod adresem www.maraton.gkkg.pl. Znajdziecie tam regulamin, informacje dotycz±ce trasy i kategorii wiekowych. Prowadzimy te¿ zapisy on-line, które stanowi± dla nas cenne ¼ród³o informacji na temat liczby uczestników, a dla startuj±cych na temat ich przysz³ych rywali.
Wszystkim jeszcze niezdecydowanym polecamy zdjêcia z zesz³ego roku !
Grandapropaganda Udostpnij
Uwaga! Ju¿ nied³ugo ruszy akcja poznañskich bikerów - grandaPropaganda. Wiêcej skate parków, wiêcej legalnych torów rowerowych, wiêcej 7.08.2006 ZAPRASZAMY! www.grandapropaganda.com
Strona 71 z 85 << < 68 69 70 71 72 73 74 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>