Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
wiosna... Udostpnij
Nareszcie doczekali¶my siê prawdziwie wiosennej pogody. Oczywi¶cie takich warunków nie mo¿na by³o zmarnowaæ. Skromna reprezentacja GKKG XC uda³a siê dzisiaj na zawody do Puszczykowa (czekamy na relacjê), które rozpoczynaj± cykl Wielkopolskiej Ligi Masters. Grupa FR równie¿ nie pró¿nowa³a. Po kilku kosmetycznych poprawakch nawierzchni toru oddano kilka skoków. Pó¼niej by³a wizyta w skateparku i inne lu¼ne jazdki. ¦wie¿utkie fotki do obejrzenia w galerii >>>
Jeszcze jedno - sezon uwa¿amy za jak najbardziej otwarty !
Wielkopolska Liga Masters 2006 Udostpnij
Ju¿ 2 kwietnia rusza Wielkopolska Liga Masters. W tym roku sk³ada siê ona z 8 edycji, które bêd± przeprowadzone w nastêpuj±cych terminach i miejscowo¶ciach:
- 02 kwiecieñ Puszczykowo-Wielspin (Mistrzostwa Puszczykowa)
- 23 kwietnia Chodzie¿ Stok Narciarski
- 14 maja Poznañ - Cytadela
- 28 maja W±growiec – OSiR (Puchar W±growca)
- 11 czerwca Czarnków Skocznia
- 02 lipca Z³otów
- 07 pa¼dziernika Wrze¶nia – Ma³pi Gaj (Mistrzostwa Wrze¶ni)
- 14 pa¼dziernika W±growiec – Wielspin (Fina³ Ligi Masters)

Wiêcej informacji znajdziecie na stronie http://www.gogolmtb.of.pl/
PUCHAR LESZNA DH Udostpnij


Jak poinformowa³ nas DH-RIDE Team ju¿ 9 kwietnia odbêdzie siê pierwsza edycja Pucharu Leszna DH. Zawody, tak jak w zesz³ym roku rozgrywane bêd± w Grzybowie na trasie Wybuchowa. Jest to na trasie Leszno – Osieczna oko³o 3 km od centrum Leszna.
Wiêcej informacji na temat imprezy oraz formularz zg³oszeniowy znajdziecie na WWW.DH-RIDE.PRV.PL
Superliga 2006 Udostpnij
Tegoroczna Superliga ju¿ siê rozpoczê³a ! W sobotê 4 marca na stoku góry Kamieñsk mia³a miejsce inauguracja sezonu - rozegrano 4cross Snow ! Wiêcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie SL.


Kalendarz imprez "Superligi" wygl±da nastêpuj±co:
1. 4cross Snow Kamieñsk – 4.03.2006
2. Downhill Elbl±g – 22.04.2006
3. Downhill Kamieñsk - 1.05.2006
4. "4 cross Lodowiec" Gdynia– 20.05.2006
5. 4cross Sochaczew – 10.06.2006
6. 4cross Szczawno – 24.06.2006
7. 4cross Rybnik - 1.07.2006
8. Downhill Bydgoszcz – 15.07.2006
9. 4cross Bia³ystok - 26.08.2006
10. "Downhill W±wóz" Olsztyn – 9.09.2006
"PUSZCZA ZIELONKA 24 CZERWCA WIELKI MARATON ROWEROWY" Udostpnij
"Dla amatorów rekreacji mamy dobr± wiadomo¶æ. 24 CZERWCA 2006 na terenie PUSZCZY ZIELONKA odbêdzie siê WIELKI MARATON ROWEROWY. Mog± w nim wystartowaæ wszyscy chêtni bez wzglêdu na wiek, kondycjê i fizyczne przygotowanie. Start nast±pi o godzinie 11 na PLACU POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH w MUROWANEJ GO¦LINIE sk±d cykli¶ci przejad± ulicami Poznañsk±, Mostow± i Krótk± nastêpnie przez most kolejowy w stronê Rakowni. Dalej trasê wyznacz± polna i le¶ne ¶cie¿ki w stronê Dziewiczej Góry. Dla mniej zaawansowanych cyklistów wyznaczono dystans oko³o 30km, Bêd± te¿ d³u¿sze - 50km i dla odwa¿nych oko³o 100km. (...)"

Fragment artyku³u z "G³osu Wielkopolskiego" z dnia 27.01.2006r. autorstwa (pk)
Strona 75 z 85 << < 72 73 74 75 76 77 78 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>