Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
po zawodach Udostpnij
Tym razem pogoda nie sp³ata³a nam figla i wreszcie siê uda³o :) Pierwsze gnie¼nieñskie, zimowe zawody przesz³y ju¿ do historii. Frekwencja jak zwykle nie dopisa³a. Na starcie stawi³o siê tylko 8 najtwardszych zawodników, ale dobre i to jak na pierwszy raz. Niestety nie wszyscy dotarli o w³asnych si³ach do mety ...

Zobacz zdjêcia
Snow Race 2006 Udostpnij
Prezes poda³ kolejny termin zimowych zawodów - 15 stycznia 2006, godz. 12.00 przy barze "Ró¿a". W planie ognicho i kielbaski.
Niech ka¿dy poda to info dalej ¿eby unikn±æ takiej sytuacji jak ostatnio !
Film LSD Udostpnij
Film LSD ju¿ dostêpny w formacie .wmv ! Zajmuje tylko 80mb co niestety odbi³o siê na jako¶ci. Mo¿ecie go zassaæ tutaj. Oczywi¶cie komentarze mile widziane :]

Opinie na temat filmu na forum dh-zone.com
Snow Race 2006 Udostpnij
Niedziela 8 stycznia 2006r - to kolejny prawdopodobny termin rozegrania naszych ¶nie¿nych zawodów. Czy tym razem siê uda? - zobaczymy. Spotykamy siê o godz. 12.00 przy barze Ró¿a. Gdyby co¶ siê zmieni³o na pewno napiszemy o tym na stronce wiêc zagl±dajcie tu!
LSD Udostpnij
Lajt Stajl Dh - taki tytu³ nosi nowy film gnie¼nieñskiej ekipy FR, którego premiera odby³a siê 30 grudnia 2005r. Tym razem jest to dosyæ powa¿na produkcja, której wyre¿yserowaniem jak i zmontowaniem zaj±³ siê niejaki Ma³y ;) Ponad 20 minutowy film powsta³ z materia³u krêconego przez kilka lat. Niektóre ujêcia na pewno wydadz± siê wam znajome gdy¿ by³y ju¿ wykorzystane w naszych wcze¶niejszych produkcjach takich jak Jump czy Downhill 2005. Film LSD na razie dostêpny jest tylko na p³ytach DVD, których kilka pu¶cili¶my w obieg :) Gdy tylko pojawi siê wersja divx na pewno bêdzie mo¿na j± ¶ci±gn±æ z naszej stronki. Wszystkich tych, którzy mieli okazjê ju¿ filmik obejrzeæ zachêcamy do wyra¿enia swojej opinii na jego temat :)

ps. W 2005r. zarejestrowali¶my 18509 odwiedzin na naszej stronie ! Oby tak dalej :)
Strona 76 z 85 << < 73 74 75 76 77 78 79 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>