Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
?yczenia ?wi?teczne Udostpnij
Porady serwisowe Udostpnij
Przedstawiamy kompletn± instrukcjê serwisow± dla Bombera Mx Comp Coil 2003 przygotowan± przez Bloszka :] Instrukcja ta jest do¶æ uniwersalna gdy¿ wiêkszo¶æ amortyzatorów ma podobn± budowê ogóln±, a szczególnie te ze stajni Marzocchi.
Przypominamy, ¿e ¿eby amortyzator dzia³a³ prawid³owo i nie psu³ siê nale¿y regularnie go czy¶ciæ, wymieniaæ zu¿yte elementy ... po prostu nale¿u o niego dbaæ, a wiêc do roboty !
Snow Race 2005 Udostpnij
Uwaga! Zawody odwo³ane z powodu braku ¶niegu

No i postanowione - niedziela 11.12.2005, godz. 11.00 przy barze "Ró¿a" na ul.Orcholskiej. Tam siê zbieramy i wspólnie ruszamy na start. Trasa zostanie minimalnie skrócona (meta bêdzie wcze¶niej). Po zawodach Afterparty przy ognisku, które rozpala zwyciêzca ! Kie³basek ani napojów nie zapwniamy wiêc nale¿y zabraæ swoje zaopatrzenie.
Mamy nadziejê, ¿e pogoda dopisze i sypnie ¶niegiem. Wszystkich chêtnych gor±co ZAPRASZAMY !!! Nie wymiêkaæ !!!
Zimowe zawody Udostpnij
Najprawdopodobniej 11 grudnia odbêd± siê zimowe zawody XC. Bêd± one rozegrane na wszystkim dobrze znanej trasie wy¶cigu "Na Dêbówcu". Ca³y wy¶cig ma mieæ formê raczej spotkania towarzyskiego ni¿ typowej rywalizacji, ale na pewno wy³onimy zwyciêzców.
Szczegó³owych informacji jeszcze nie mamy. Zapraszamy wszystkich na forum, gdzie poruszony zosta³ temat zawodów. Wszelkie sugestie, propozycje a tak¿e pomoc w organizacji wy¶cigu bardzo mile widziane !
video DH Udostpnij
Tegoroczny sezon na wypady w góry niestety siê skoñczy³. Przygotowali¶my co¶ dla Was na d³ugie, zimne jesienne/zimowe wieczory. Film Downhill 2005 zosta³ nakrêcony na trasach DH w Szczyrku i Spindlerowym Mlynie czyli na najciekawszych w "okolicy". Nie jest on d³ugi, ale na pewno tre¶ciwy wiêc zapnijcie pasy i ogl±dajcie !!! Jak zwykle zachêcamy do komentowania.
Strona 77 z 85 << < 74 75 76 77 78 79 80 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>