Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
?pindler?v Ml?n DH Udostpnij
Perspektywa kolejnego weekendu spêdzonego na mêczeniu BigMaca i innych miejscowych hopek nie by³a zbyt zachêcaj±ca. Powsta³ wiêc plan wyjazdu w góry. Nikogo nie trzeba by³o namawiaæ. Postanowili¶my odwiedziæ naszych po³udniowych s±siadów – Czechów, a konkretnie piêknie po³o¿one miasteczko wypoczynkowe ©pindlerùv Mlýn.
Jak postanowili¶my, tak zrobili¶my. W pi±tek popo³udniu czteroosobow± ekip± (Maniu, Ma³y, Skrzat i ja) wyjechali¶my z Gniezna....
po maratonie Udostpnij
Zdjêcia z III Gnie¼nieñskigo Maratonu Rowerowego SkodaAuto MTB ju¿ s± !!! Zapraszamy do galerii !!! Z ponad 430 zdjêæ wybrali¶my te najlepsze i najciekawsze. Je¿eli masz jakie¶ dobre zdjêcie z tej imprezy i chcesz je opublikowaæ skontaktuj siê z nami ! Prosimy te¿ o dostarczenie wszystkich materia³ów filmowych w celu wykorzystania ich w relacji video z maratonu. Na forum mo¿ecie wyraziæ swoj± opinie o zawodach i podzieliæ siê wra¿eniami.
III Gnie?nie?ski Maka...Mat...Maraton Rowerowy SkodaAuto MTB :) Udostpnij
Ju¿ po wszystkim. W niedzielê 18.09.2005 na starcie stanê³o 89 osób. Niestety nie wszystkim uda³o siê dotrwaæ do koñca. Teoretycznie ³atwa trasa okaza³a siê bardzo wymagaj±ca. Dystans 100km najszybciej pokona³ Rafa³ £ukawski i to w³a¶nie On zgarn±³ nagrodê g³ówn± - Skodê SUPERB na ca³y weekend. Na dystansie 50km zwyciê¿y³ Grzegorz Tomczak.
Ju¿ teraz prezentujemy pe³ne WYNIKI, a zdjêcia powinny pojawiæ sie w najbli¿szym czasie.
Maraton tu? tu? ! Udostpnij
Bardzo ma³o czasu zosta³o juz do najwiêkszej imprezy rowerowej w naszej okolicy !!! III Gnie¼nieñski Maraton Rowerowy SkodaAuto MTB odbêdzie siê ju¿ 18 wrze¶nia 2005r. Obok prezentujemy oficjalny plakat tych zawodów. Przypominamy, ¿e na naszej stronie funkcjonuje internetowy serwis maratonu, w którym ci±gle zamieszczamy nowe informacje. Dostêpna jest ju¿ te¿ mapka oraz zdjêcia z trasy.

ps. W galerii do obejrzenia fotki z wizyty GKKG na Festiwalu Rowerowym w Szklarskiej Porêbie.
ps2. Dodalismy te¿ fotki z Transcarpatii 2005!
Maraton 2005 - 100km na 100 lat SkodyAuto Udostpnij
G³ównym sponsorem III Gnie¼nieñskiego Maratonu Rowerowego bêdzie SkodaAuto Polska S.A. Zapowiada siê bardzo ciekawa impreza. Mamy nadziejê, ¿e do Jankowa Dolnego przyjad± nie tylko zawodnicy z Gniezna i okolic. Informujemy, ¿e du¿y dystans bêdzie wynosiæ 100, a ma³y 50km.

Bedzie o co walczyæ. Zwyciêzca klasyfikacji generalnej na du¿ym dystansie otrzyma do dyspozycji samochód Skoda Superb na ca³y weekend !!! Wiecej informacji na temat Maratonu tutaj.
Strona 78 z 85 << < 75 76 77 78 79 80 81 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>