Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
po weekendzie Udostpnij
Wczoraj tj. w niedzielê 7.08 Pierwsz± Stolicê Polski odwiedzili poznañscy freeraiderzy. Ca³kiem spora ekipa ju¿ od wczesnych godzin rannych ostro ¶miga³a na gnie¼nieñskim torze i innych miejscówkach. Niektórym nasze hopki tak siê spodoba³y, ¿e ju¿ zapowiadaj± kolejn± wizytê :] Zapraszamy !
Kilka fotek z tego wydarzenia mo¿ecie obejrzeæ w galerii.

W sobotê 6.08 odby³y siê legendarne Danielki. GKKG wystawi³o na t± imprezê (tylko) jednoosobow± reprezentacjê w osobie samego prezesa - S³awka Graczyka. Prezes zaj±³ 28 miejsce w kategorii M3, a w klasyfikacji ogólnej by³ 97. Gratulujemy wyniku !! Wiêcej informacji na forum.
IX Festiwal Rowerowy Udostpnij
W dniach 12-14 sierpnia odbêdzie siê ju¿ dziewi±ty Festiwal Rowerowy. Oczywi¶cie jak zwykle tysi±ce mi³o¶ników kolarstwa przybêd± do Szklarskiej Porêby - rowerowej stolicy Polski. Festiwal co roku uwa¿any jest za najwiêksze wydarzenie rowerowe nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie ¦rodkowej. Organizatorzy i tym razem zadbaj± aby nie brakowa³o atrakcji, a o dobr± atmosferê na pewno zatroszcz± siê równie¿ sami uczestnicy :) Wszystkich zainteresowanych t± imprez± zapraszamy na stronê interentow± organizatorów - www.BikeAction.pl.
Teraz najwa¿niejsze - w tym roku GKKG wystawia na festiwal ca³kiem spor± reprezentacjê :) Niebiesko-bia³e koszulki na pewno bêd± w Szklarskiej widoczne. ¯yczymy udanej zabawy i czekamy na zdanie relacji !
D?b?wiec 2005 Udostpnij
Przedstawiamy pe³ne wyniki wy¶cigu "Dêbówiec 2005"
OPEN Kobiety Junior Masters Dzieci
Wyniki mo¿na te¿ ¶ci±gn±æ z dzia³u Download w formacie .xls
W galerii mo¿na ju¿ ogl±daæ zdjêcia z imprezy !!!
DODALI¦MY NOWE FOTKI !!!
Cytadela FR Udostpnij
Trzyosobowa delegacja gnie¼nieñskich freeriderów zaliczy³a bardzo udan± wycieczkê na poznañsk± Cytadelê. Tamtejsze miejscówki znacznie ró¿ni± siê od naszych co jednak nie przeszkodzi³o nam w dobrej zabawie, a wrêcz przeciwnie. Fotki z wypadu znajdziecie w galerii.
Do naszej fototeki dodali¶my te¿ fotki z tegorocznej wizyty w Szczyrku. Mi³ego ogladania!
ustawka FR Udostpnij
W sobotê 4.06 pó¼nym popo³udniem na torze bêdzie mia³a miejsce ma³a imprezka. Poza jazd± i skokami przewidujemy jeszcze inne atrakcje takie jak ognisko, jakie¶ piwo bezalkoholowe ;) i oczywi¶cie mi³± atmosferê. Podobno ma siê pojawiæ sam Czaja, którego nie by³o u nas ju¿ bardzo d³ugo. Wszystkich chêtnych zapraszamy!
Strona 79 z 85 << < 76 77 78 79 80 81 82 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>