Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
video FR Udostpnij
Przedstawiamy krótki, ale tre¶ciwy materia³ z wizyty grupy FR na dirtowym torze HCT. Z racji tego, ¿e wizyta ta mia³a miejsce w niedzielê, film zosta³ zatytu³owany "sunday". Zachêcamy do umieszczania opinii i uwag na temat filmu na naszym forum. Mi³ego ogl±dania !
ps. Podziêkowania dla Matiiego, który wczu³ siê w rolê operatora.
"D?B?WIEC" 2005 Udostpnij
Zapraszamy na kolejny wy¶cig rowerowy dla amatorów - Dêbówiec 2005

NIEDZIELA 26 CZERWCA
Zapisy i wydawanie numerów startowych od godz. 11.00–12.00 w barze „RÓ¯A” przy ul. ORCHOLSKIEJ.

KATEGORIE WIEKOWE : (uwaga wprowadzono zmiany)
1) Junior ( 15–16 lat ) 15 km ( 1990–89 ) (Jest mo¿liwo¶æ startu m³odszych o ile s± pewni , ¿e przejad±, najlepiej pod opiek± osoby doros³ej )
2) Open ( 17–40 lat ) 15 km ( 1988–1965 )
3) Masters ( 41 i starsi ) 15 km (1964 , 1963 itd. )
4) Kobiety ( 15 i wiêcej lat ) 7 km.

Wy¶cig jest bardzo turystyczny nie ma pucharów , dyplomów itp. W miarê mo¿liwo¶ci organizujemy DROBNE nagrody rzeczowe. ZAPRASZAMY !!!
DH w My?lenicach Udostpnij
Ch³opaki z grupy FR postanowili dobrze wykorzystaæ d³ugi, majowy weekend. Zapakowali siê w samochody i ruszyli do My¶lenic. Podobno by³o super. Niech ¿a³uj± ci, którzy zostali w domu. Na otarcie ³ez ch³opaki przys³ali kilka fotek, które mo¿ecie obejrzeæ w galerii.
Szwajcaria ?erkowska Udostpnij
Kolejna niedziela, kolejny wypad. Tym razem rowerowo-samochodowy. Odwiedzili¶my rejon o dumnej nazwie - Szwajcaria ¯erkowska. Kolejny raz mogli¶my siê przekonaæ, ¿e Wielkopolska nie jest p³aska jak stó³. Jednak to nie pagórki by³y g³ówn± atrakcj± wycieczki...
W galerii do obejrzenia a¿ 50 fotek. Wkrótce zamie¶cimy równie¿ krótki opis wydarzeñ.
WPN Udostpnij
W ostatni± niedzielê tj. 10 kwietnia grupa XC odwiedzi³a Wielkopolski Park Narodowy. Zachêcamy do przeczytania krótkiej relacji z tego wypadu. W galerii do obejrzenia kilka fotek.
Strona 80 z 85 << < 77 78 79 80 81 82 83 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>