Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[xc + szosa + maraton] Pniewy, Toruñ, Kostrzyn Udostpnij
Nasze starty 2015Miniony weekend by³ pracowity i obfity w sukcesy dla zawodników GKKG. Wystartowali¶my w trzech wy¶cigach, przy czym ka¿dy z nich by³ innym rodzajem kolarstwa. Poni¿ej krótkie podsumowanie... [czytaj wiêcej]
[maraton] DT4YOU MTB Maraton Oborniki Udostpnij
Nasze starty 2015W sobotê 09.05.2015 w wielkopolskich Obornikach odby³a siê druga edycji DT4YOU MTB Maraton Oborniki. Organizatorzy zachêceni sukcesem poprzedniej edycji oprócz dystansu MINI licz±cego 37 km wzbogacili tegoroczn± edycjê o dodatkowy dystans: MEGA 74 km.... [czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - S³awomir Wo¼nicki Udostpnij
Historia S³awomira Wo¼nickiego to ju¿ jedna z ostatnich publikacji cyklu "Sk³ad 2015".

Bêd±c dzieckiem pasjonowa³em siê Wy¶cigiem Pokoju. W gronie kolegów ¶cigali¶my siê po ulicach w K³ecku. Ka¿dy z nas chcia³ wygraæ, ale ¿ó³t± koszulkê móg³ mieæ tylko jeden z nas... [czytaj wiêcej]
[maraton] Kryterium Le¶ne w Trzebani Udostpnij
Nasze starty 2015Zapowiadana s³oneczna pogoda zachêci³a nas do wyjazdu na kolejny wy¶cig. Tym razem na starcie pojawili¶my siê w 3 osobowym sk³adzie, ale za to wszyscy pojechali¶my mega, co przek³ada siê na 7 okr±¿eñ po 6,5 km... [czytaj wiêcej]
[maraton] Bike Cross Maraton - Dolsk 2015 Udostpnij
Nasze starty 2015Pierwszy maraton w tym roku by³ rekordowy nie tylko dla organizatora, ale tak¿e dla Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, a to za spraw± faktu, i¿ na starcie pojawili¶my siê w 17 osób! Premierê mia³y tak¿e nasze nowe stroje, które wyró¿niaj± siê spo¶ród innych teamów... [czytaj wiêcej]
Strona 9 z 85 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>