Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
WAP Udostpnij
Dobre wie¶ci dla tych, którzy nie maj± sta³ego dostêpu do internetu, ale maj± komórkê z WAPem. Wszystkie najwa¿niejsze wiadomo¶ci z ¿ycia klubu oraz terminy wypadów, zawodów bêdziecie mogli znale¼æ na naszej witrynie WAP http://wap.wapgate.pl/gkkg Mamy nadziejê, ¿e przyczyni siê to do zwiêkszenia frekwencji podczas naszych wypadów bo wymówka "nie wiedzia³em" bêdzie bardzo nie na miejscu :)
Wielkopolskie forum rowerowe Udostpnij
Zapraszamy na nowo powsta³e Wielkopolskie forum rowerowe.
(przypominam zasadê nr 88 :)


W galerii kilka ¶wie¿ych fotek z naszego toru po renowacji. Przypominamy, ¿e na naszej stronie istnieje opcja komentowania newsów i zachêcamy do korzystania z niej.
FR Udostpnij
Co¶ drgnê³o - po raz pierwszy w tym roku grupa FR spotka³a siê na torze (prawie w komplecie) ! Oczywi¶cie jak to zawsze bywa po zimie tor nie nadawa³ siê do jazdy wiêc celem spotkania by³y wiosenne porz±dki. Uwaga!!! - jak zawsze po takiej akcji prawie wszystkie hopki s± podniesione, przed³u¿one itp. !!! Na koniec najlepsze - mamy na to wszystko dowody - w dziale Download znajdziecie krótki filmik z dzisiejszych dzia³añ. Mi³ego ogl±dania !
news Udostpnij
Zapraszamy do Galerii, gdzie znajdziecie kilka fotek z ostatnich wypadów grupy XC.

Poni¿ej przedstawiamy fotki z pierwszego (!) gnie¼nieñskiego wy¶cigu XC, który odby³ siê "na Dêbówcu" 19 lipca 1999 roku. Zwyciê¿y³ wtedy Remigiusz Bosacki.
Superliga 2005 Udostpnij
Ju¿ 16 kwietnia odbed± siê pierwsze zawody z cyklu Superliga 2005. Bêdzie to nocny 4cross w Toruniu! Tegoroczna Superliga sk³ada siê z 8 ekstremalnych imprez (dh & 4X). Po wiêcej informacji odsy³amy na stronê organizatora.

Swoj± drog± dlaczego tylko gnie¼nieñska grupa XC je¼dzi na zawody ?? Do Bydgoszczy nie jest daleko ...
Strona 81 z 85 << < 78 79 80 81 82 83 84 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>