Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Maraton 2005 Udostpnij
Informujemy, ¿e III Gnie¼nieñski Maraton Rowerowy odbêdzie siê dnia 18 wrze¶nia 2005r. Tak jak w zesz³ym roku bêdzie mo¿na wybraæ pomiêdzy dwoma dystansami - 42 i 84km, a startuj±cy bêd± podzieleni na kategorie wiekowe. Ju¿ wkótce na naszej stronie ruszy internetowy serwis maratonu, gdzie zamie¶cimy wszystkie szczegó³y, prawdopodobnie bêdzie te¿ mo¿liwo¶æ zapisów on-line.

Przeczytaj realcjê z Maratonu 2004
Zobacz zdjêcia z edycji 2004
FR Udostpnij
Zapraszamy na stronê Poznañ Junior Freeriders gdzie znajduje siê relacja z dzisiajszej wizyty poznañskich freeraiderów w Gnie¼nie. Do obejrzenia jest te¿ kilka fotek z ich wyczynów.

Gnie¼nieñska grupa FR pogr±¿ona jest na razie w g³êbokim, zimowym ¶nie. Na szczê¶cie wiosna ju¿ siê zbli¿a. W tym roku trzeba wreszcie dotrzymaæ obietnicy i zorganizowaæ d³ugo oczekiwane skoki do wody. W zesz³ym roku nie uda³o siê nie z naszej winy - zdemontowali nam pomosty. By³ te¿ plan nocnego latania na "wulkanie", niestety z tego te¿ nic nie wysz³o. Mo¿e w tym roku siê uda. Gdyby co¶ mia³o siê dziaæ napewno przeczytacie o tym na naszej stronie.
update Udostpnij
Pojawi³ siê nowy panel - Prognoza Pogody, mamy nadziejê ¿e prognozy bêd± siê sprawdzaæ i nie bêdzie przykrych niespodzianek. Polecamy te¿ któtki artyku³ o historii naszej strony. Dzia³ Sk³ad Ekipy jest w trakcie budowy, prosimy wszystkich cz³onków klubu, którzy chcieliby znale¼æ siê w tym dziale o przes³anie swoich danych na adres klub@gkkg.pl
Zapraszamy równie¿ do dzia³u Katalog Stron, gdzie powstaje biblioteka linków do stron firm rowerowych. Nowo¶æ równie¿ w dziale Download - do ¶ci±gniêcia mapka z wypadu dooko³a jeziora Powidzkiego.
album FR Udostpnij
Du¿a dawka dobrych fotek w galerii !!! Tym razem przedstawiamy najlepsze fotki FR z sezonu 2004. Zaprazamy do ogl±dania !!!
news Udostpnij
Nowo¶ci w Galerii !!! Pojawi³ siê nowy album, który bêdzie stanowi³ archiwum fotek z wypadów XC. Apel do wszystkich klubowiczów! Macie ciekawe fotki z wypadów? PRZYSY£AJCIE !! Pojawi³y siê te¿ nieco zapomniane fotki z Dêbówca 2004, a w dziale Download do ¶ci±gniêcia wyniki z tych zawodów.
Strona 82 z 85 << < 79 80 81 82 83 84 85 >
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>