Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
serdeczne dzi?ki Udostpnij
Cz³onkowie GKKG pragn± bardzo serdecznie podziêkowaæ firmie HiFI exclusive przedstawicielowi Plus GSM (Gniezno, ul. Moniuszki 2; os. W. £okietka 25h; ul. £ubieñskiego 11) za sponsorowanie Naszej strony klubowej oraz za pomoc w organizacji wszelakich zawodów MTB, które odby³y siê Gnie¼nie w roku 2004. Przede wszystkim serdecznie dziêkujemy za klubowe koszulki, dziêki którym stali¶my siê rozpoznawalni, i to nie tylko w Gnie¼nie. Mamy nadziejê, ¿e Nasza wspó³praca z firm± HiFI exclusive równie¿ w przysz³o¶ci bêdzie uk³adaæ siê tak dobrze jak do tej pory i bêdzie przynosiæ korzy¶ci dla obu stron.

Serdeczne Dziêki !!!!!!!!!!!!
fr Udostpnij
Grupa Fr odnotowa³a dzisiaj ca³kiem udany dzieñ jazdy. Pomimo zimna, na torze stawi³a siê silna ekipa. Pojawi³ siê nawet Czaja, który po zmianie stanu cywilnego mieszka w Poznaniu. Zimno i b³oto nie sprzyja³o rozwijaniu kosmicznych prêdko¶ci, ale i to nas nie powstrzyma³o. By³a ostra jazda...
info Udostpnij
Kilka informacji dotycz±cych stronki:
- ¿eby siê zarejestrowaæ trzeba koniecznie podaæ e-mail!
- Ka¿dy zarejestrowany cz³onek klubu powinien w swoim profilu, jako swoj± stronê www podaæ link do swojej fotki ze "sk³adu ekipy" (mam nadziejê, ¿e za³apaliscie o co chodzi, a je¿eli nie to zobaczcie mój profil).
- Avatar nie mo¿e mieæ wiêkszych rozmiarów ni¿ 90x90pix (najlepiej w formacie .jpg)
- nie nale¿y zmieniaæ skórek w profilu! mo¿e to spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie stronki.

Gdyby mi siê jeszcze co¶ przypomnia³o to dopiszê.
Pytania -przez email lub prywatn± wiadomo¶æ.
po spotkaniu Udostpnij
Po niedzielnej je¼dzie zarówno grupa XC jak i FR satwi³a siê punktualnie o 13.00 na gnie¼nieñskim rynku. Frekwencja jak zwykle nie by³a 100%, brakowa³o przynajmniej 10 osób. Zrobili¶my nowe fotki do dzia³u "sk³ad ekipy" i oczywi¶cie tradycyjn± fotkê grupow± na tle Katedry. Pó¼niej pogadali¶my jeszcze chwilkê przy ma³ym bezalkoholowym ;) po czym w dobrych nastrojach rozjechali¶my siê do domów.

Zapraszam do przegl±dania galerii - ci±gle pojawiaj± siê tam nowe fotki.
Kolejne du¿e spotkanie najprawdopodobniej na pocz±tku przysz³ego roku.
spotkanie klubowe Udostpnij
Uwaga! W niedzielê 31.10 o godz. 13.00 na rynku odbêdzie siê spotkanie klubowe. OBECNO¦Æ OBOWI¡ZKOWA !
Strona 84 z 85 << < 81 82 83 84 85 >
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>