Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Tomasz Wachowiak Udostpnij
Powoli zbli¿amy siê do koñca cyklu publikacji sylwetek. Tym razem kilka swoj± historiê opowiada Tomasz Wachowiak.

Na rowerze lubiê je¼dziæ odk±d pamiêtam, zawsze, gdy mia³em do wyboru spacer b±d¼ rower to druga opcja zdecydowanie wygrywa³a. Prze³omow± chwil± okaza³ siê Skoda Maraton 2006, który by³ zorganizowany w Jankowie Dolnym. Pojawi³em siê na starcie dystansu mini 22km, bez kasku (nie by³ on obowi±zkowy (!)), na komunijnym rowerze, w którym co chwilê ³ama³em sztyce, poniewa¿ rower by³ ju¿ na mnie za ma³y... [czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - Szymon Waliñski Udostpnij
Szymon Waliñski to kolejna nowa twarz w naszych szeregach.

Do klubu wst±pi³em w styczniu bie¿±cego roku. Rower towarzyszy mi od 3 roku ¿ycia, jednak moja prawdziwa przygoda rozpoczê³a siê kilka lat pó¼niej. Dowiedzia³em siê, ¿e nie jest to nie tylko ¶rodek transportu, lecz sposób na aktywne spêdzenie wolnego czasu. Przez kilkana¶cie lat je¼dzi³em rekreacyjnie poznaj±c okolice Gniezna...[czytaj wiêcej]
Hurom Series: Kujawia XC 2015 - Bydgoszcz [+film] Udostpnij
Sezon na prawdziwe ¶ciganie zosta³ otwarty!
W niedzielê 29.03.2015 odby³ siê wy¶cig Kujawia XC, który z powodu na startuj±cych zawodników zosta³ okrzykniêty mianem "Mistrzostw Galaktyki".
GKKG reprezentowali: Artur Lisiecki, Tomasz Wachowiak, nowy w naszych szeregach Rados³aw Hulewicz, a wsparcie techniczno-dokumentacyjne zapewni³a Paulina Cabanek... [czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - Micha³ Bednarek Udostpnij
Kolejny prezentowany klubowicz to Micha³ Bednarek.

Trudno mi wymieniæ wszystkie moje zainteresowania i hobby, którymi wype³niam sobie obecnie wolne chwile, które pozostaj± mi po rodzinie i pracy. Mo¿e g³ówne trzy: MTB, VW Garbus, Malarstwo...[czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - Mateusz Góralczyk Udostpnij
Mateusz Góralczyk nie tylko bardzo ciekawie opisuje siebie, a tak¿e zahacza o historiê klubu - bo nie chodzi tylko o ¶ciganie.

Przygoda z rowerem zaczê³a siê jak u ka¿dego od dzieciaka. Tym bardziej ¿e zosta³em „zara¿ony” rowerem od Ojca. Najpierw sk³adak, komunijny BMX, a tak na powa¿nie pierwszy rower MTB to rok 95` wielkie emocje zwi±zane z zakupem, du¿e ko³a itp. (jak dzi¶ pamiêtam pierwsz± jazdê – by³y to dwie szybkie rundy pod Kaponier± w Poznaniu)...[czytaj wiêcej]
Strona 10 z 85 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>