Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Daniel Curul Udostpnij
Kilka s³ów Daniela Curula o jego pierwszym roku w szeregach GKKG.

Nigdy nie lubi³em je¼dziæ na rowerze ... wyznaczonymi szlakami i ¶cie¿kami. Zawsze ci±gnê³o
mnie w ten trudniejszy, bardziej niedostêpny teren - bo niby, dlaczego nie mo¿na tam przejechaæ rowerem? Wystarczy siê przecie¿ wysiliæ.
I tak siê zaczê³o - szukanie "w³asnych" ¶cie¿ek...
[czytaj wiêcej]
Cyclocross Wielkopolska - VII Wy¶cig im. Marka i Zbyszka TKKF Poznañ Udostpnij
Kolejny start w prze³ajach zaliczyli nasi zawodnicy. Tym razem by³ to ju¿ ostatni z tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska, VII Wy¶cig im. Marka i Zbyszka, zorganizowany tradycyjnie na terenie TKKF w Poznaniu.

Ekipa w sk³adzie: Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz i nowy w szeregach GKKG S³awomir Wo¼nicki, przyst±pi³a do rywalizacji w ³±czonym wy¶cigu Elity i Mastersów...
[czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - Marek Makowski Udostpnij
Emocje po Winter Race powoli opadaj±, wiêc wracamy do prezentacji naszych zawodników, kolejnym z nich jest Marek Makowski.

Od zawsze lubi³em jazdê na rowerze, ale nie zawsze by³ na to czas. W 2009 roku dla zabawy wybra³em siê na pierwsze zawody, by³ to DÊBÓWIEC. Bior±c udzia³ w wy¶cigu bardzo spodoba³a mi siê atmosfera. Z tych zawodów pamiêtam jeszcze jedn± rzecz, przegra³em na ostatnich metrach z Darkiem £ukasiewiczem i to mnie zdopingowa³o do szukania rewan¿u...[czytaj wiêcej]
GKKG Winter Race 2015 - relacja z frontu... peletonu Udostpnij
Start ostry i ponad 100 osobowa grupa wpada na le¶n± ¶cie¿kê tu¿ za bram± O¶rodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie. Pocz±tkowo prêdko¶æ oscyluje w okolicach 40 km/h. Stawka rozci±ga siê w d³ugi w±¿, ale "na p³askim" du¿a grupa wci±¿ trzyma siê razem.... [czytaj wiêcej]
GKKG Winter Race 2015 ju¿ za nami Udostpnij
WYNIKI


Zdjêcia:
Galeria zdjêæ 1 (fot. Daniel Curul)
Galeria zdjêæ 2 (fot. Paulina Cabanek)
Galeria zdjêæ 3 (fot. Dariusz £ukasiewicz)

Film z wy¶cigu
Strona 11 z 85 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>