Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Cyclocross Wielkopolska - W±growiec Udostpnij
Zawody w W±growcu to ju¿ druga z edycji tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska organizowanego przez Wojtka Gogolewskiego.
Pomimo, ¿e w kalendarzu mamy jeszcze zimê, pogoda tym razem rozpieszcza³a zawodników, poniewa¿ mo¿na poczuæ ju¿ nadchodz±c± wiosnê... [czytaj wiêcej]
Zacznij sezon z GKKG! Udostpnij

Po 6 latach wracamy do organizowania zimowego wy¶cigu MTB. Patrz±c na kalendarz mo¿na stwierdziæ, ¿e bêdzie to rozpoczêcie sezonu, poniewa¿ do „du¿ych” imprez pozosta³o niewiele czasu.

Serdecznie zapraszamy do O¶rodka wypoczynkowego w Skorzêcinie. W okolicznych lasach zosta³a wytyczona 14 km pêtla, na której suma podjazdów wynosi 110m, co pozwoli zmêczyæ siê ka¿demu. Na ka¿dej pêtli drogi asfaltowe to jedynie oko³o 500m, a pozosta³a czê¶æ to drogi i ¶cie¿ki le¶ne. Zawodnicy na pewno bêd± mieli okazje przypomnieæ sobie jak smakuje b³oto, kurz i pot...[czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - Radek Jaskulski Udostpnij
Kolejnym zawodnikiem jest Radek Jaskulski.

Pasjê i zapa³ do kolarstwa odziedziczy³em po Ojcu, który ¶ciga³ siê w m³odych latach. Pocz±tki to jazda rowerem po okolicach lecz oko³o 15 roku ¿ycia zacz±³em je¼dziæ na treningi w Stomil Poznañ. Tam przekona³em siê ¿e to ciê¿ki sport :-)...[czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - Dariusz £ukasiewicz Udostpnij
Kontynuujemy przedstawianie dru¿yny. Tym razem pod lup± znalaz³ siê Dariusz £ukasiewicz.

Na rowerze lubi³em je¼dziæ od zawsze. Ale jak to w ¿yciu bywa po dzieciêcej i m³odzie¿owej fascynacji w tzw. „doros³ym ¿yciu” rower trafi³ do g³êbokiego schowka.
Wróci³em do je¿d¿enia rowerem bardzo pó¼no i to zupe³nie przypadkiem. Mia³o to byæ rekreacyjne poznawanie okolicy. Do¶æ szybko spotka³em na trasach ch³opaków z GKKG, którzy namówili mnie do pierwszego w ¿yciu startu w kwalifikowanych zawodach...
[czytaj wiêcej]
Sk³ad 2015 - £ukasz Wegnerski Udostpnij

Korzystaj±c z chwili przerwy w przygotowaniach GKKG Winter Race 2015 prezentujemy sylwetkê kolejnego klubowicza.
Tym razem kilka s³ów o: £ukaszu Wegnerskim.

Dêbówiec 2013, pierwsze zawody, pierwsze ¶ciganie, pierwsze znajomo¶ci, pierwsze podium....[czytaj wiêcej]
Strona 12 z 85 << < 9 10 11 12 13 14 15 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>