Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk³ad 2015 - Dawid Marosz Udostpnij
W ci±gu najbli¿szych kilku tygodni bêdziemy prezentowaæ sylwetki naszych klubowiczów.
Na pierwszy ogieñ: Dawid Marosz.

Gdybym powiedzia³, ¿e kolarstwo jest moim sposobem na ¿ycie, nieco bym przesadzi³. Mogê jednak stwierdziæ, ¿e jest to ju¿ co¶ wiêcej ni¿ hobby. Pasja - to chyba odpowiednie sformu³owanie...[czytaj wiêcej]
Niedzielna Jazda 25.01.2015 - Skorzêcin Udostpnij
Zgodnie z ustaleniami spotkali¶my siê na Gnie¼nieñskim Rynku o 11:00. Frekwencja okaza³a siê nieco ni¿sza, ni¿ na wczorajszym zebraniu, ale tak jak mówili¶my je¼dzi ten komu siê chce i ma dodatkowo czas. Postanowili¶my pojechaæ do Skorzêcina, ale tras± nieco inn± ni¿ zwykle. Pod±¿ali¶my przez Las Miejski, Kêdzierzyn, okolice ¿wirowni w Æwierdzinie.... [czytaj wiêcej]
Zebranie klubowe 2015 Udostpnij
GKKG


Zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na zebranie klubowe przed rozpoczynaj±cym siê sezonem 2015.
Spotkanie odbêdzie siê w sobotê 24 stycznia o godzinie 18:30 w Hotelu Nest w Gnie¼nie.

Podsumowanie sezonu 2014 Udostpnij
Nasze starty 2014 Zakoñczenie sezonu to zazwyczaj czas na podsumowania. Podsumowania dotycz±ce startów, do¶wiadczeñ, wyników. Podsumowania dotycz±ce nie tylko ka¿dego zawodnika ale te¿ ca³ego zespo³u. Jak wypadli¶my jako jednostki i jako zespó³? Jaki by³ sezon 2014 dla GKKG Gniezno? Aby za du¿o siê nie rozpisywaæ przedstawiê to jak najpro¶ciej siê da... [czytaj wiêcej]
[maraton] Gogol MTB - £opuchowo Udostpnij
Nasze starty 2014 Gogol MTB £opuchowo to ostatni start w maratonach z cyklu Bike Cross Maraton w sezonie 2014. Start, który dosta³ bardzo odleg³± datê od organizatorów na pocz±tku sezonu, bo a¿ 05.10.2014. Nikt siê wtedy nie spodziewa³ jak± nietypow± dla tej pory roku aurê szykuje przyroda w ten dzieñ. Jak siê okaza³o warunki wymarzone do ¶cigania. S³oñce mi³o przygrzewa³o, wiatr wrêcz niewyczuwalny, a wszystko to w po³±czeniu z klimatami jesiennymi... [czytaj wiêcej]
Strona 13 z 85 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>