Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Rowerowe ¶wiêto na Dêbówcu Udostpnij
Nasze starty 2014 W niedzielê 12 pa¼dziernika po raz siedemnasty odby³ siê wy¶cig rowerowy „Dêbówiec”. Ta kultowa ju¿ impreza jest co roku przede wszystkim okazj± do spotkania siê okolicznych entuzjastów kolarstwa, ale nie brakuje równie¿ zdrowej, sportowej rywalizacji. Tym razem, na starcie usytuowanym w samym sercu Lasów Królewskich stanê³o a¿ 55 mê¿czyzn i 4 kobiety, co by³o mi³ym zaskoczeniem dla organizatorów. Oprócz sporej grupy zawodników Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na Dêbówiec zawitali równie¿ inni gnie¼nianie, ale tak¿e osoby z W±growca, Trzemeszna, a nawet Poznania... [czytaj wiêcej]
[maraton] MTB Hermanów Udostpnij
Nasze starty 2014 W ubieg³± niedzielê tj. 21-09-2014 po dwóch latach nieobecno¶ci na Wielkopolskiej ziemi odby³ siê maraton MTB Hermanów. Dziêki temu, i¿ impreza zosta³a usytuowana przy urokliwym Folwarku Konnym w Hermanowie, obecni byli nie tylko zawodnicy ale spore grono osób im towarzysz±cych. Atmosfera by³a wiêc sportowa i rodzinna. Pogoda w ostatnich dniach lata rozpieszcza³a uczestników maratonów MTB ciep³ymi dniami – niestety, zawodnicy, którzy stawili siê w Hermanowie nie mogli liczyæ na taki luksus. Od rana m¿awki, gêsta mg³a oraz zdecydowanie ni¿sza temperatura nie zachêca³y do startu. Ciê¿sze warunki to jednak wyzwanie i pewna odmiana. Dlatego te¿ w Hermanowie nie zabrak³o przedstawiciela GKKG Gniezno w osobie Daniela Curula. ¦liska nawierzchnia, podmok³e i b³otniste odcinki - zdecydowanie dobrze wp³ynê³y na przebieg wy¶cigu na dystansie MINI dla naszego zawodnika. ¦wiadczy o tym wynik: 11 w kategorii M3 oraz 36 miejsce open. Gratulacje!
Galeria zdjêæ (fot. A.Olszañska)

Tekst: Daniel Curul
Foto: fotomtb.pl; Anna Olszañska
[maraton] GrandPrix Wielkopolski – Suchy Las … „na zmêczenie” Udostpnij
Nasze starty 2014 6-ta edycja Bike Cross Maraton Gogol MTB w stu procentach oddaje charakter i klimat wy¶cigu, który odby³ siê w ubieg³y weekend ,,...na zmêczenie Suchy Las 2014..."
By³o gor±co, sucho, piaszczy¶cie, mêcz±co. Jednak to nie zniechêci³o ponad 600-set kolarzy z Wielkopolski i okolic, aby przybyæ i po¶cigaæ siê z innymi zapaleñcami tego sportu. W¶ród tej rekordowej dla organizatora grupie nie zabrak³o przedstawicieli z rodzimego podwórka, czyli kolarzy z GKKG Gniezno... [czytaj wiêcej]
B³êkitna Pêtla 2014 - zwyciê¿a Aleksander Doro¿a³a Udostpnij
13 lipca ju¿ po raz pi±ty zosta³ rozegrany szosowy wy¶cig kolarski „B³êkitna Pêtla”, który jest zarazem memoria³em gnie¼nieñskiego kolarza, Jerzego Palickiego. Na starcie pojawi³o siê 61 zawodników i zawodniczek. Wy¶cig zosta³ rozegrany na tradycyjnej 14km pêtli z met± usytuowan± w Strzy¿ewie Ko¶cielnym. Pogoda jak zwykle dopisa³a i zachêca³a do startu... [czytaj wiêcej]
[maraton] Udany maraton w Krzywej Wsi Udostpnij
Nasze starty 2014 Kolejny maraton zaliczany do Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB za nami. By³ on jednak wyj±tkowy, poniewa¿ otrzyma³ rangê Mistrzostw Wielkopolski w maratonie, przez co zosta³ on oznaczony wysokim priorytetem w naszym kalendarzu.
Jak na imprezê rangi mistrzowskiej przysta³o, trasa nie nale¿a³a do najprostszych...[czytaj wiêcej]
Strona 14 z 85 << < 11 12 13 14 15 16 17 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>