Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Kostrzyn Maraton MTB Udostpnij
Nasze starty 2014 W niedzielê 25.05.2014 odby³a siê trzecia z kolei debiutancka impreza w Wielkopolsce dla mi³o¶ników kolarstwa górskiego. Mowa o Kostrzyn Maraton MTB. Impreza, na której nie mog³o zabrakn±æ zawodników z Gnie¼nieñskiego Klubu. GKKG ruszy³o do pobliskiego Kostrzyna w sk³adzie: Marek Makowski, Artur Lisiecki, £ukasz Wegnerski, Dawid Micorek, Kamil Makowski oraz Micha³ Ossowski...[czytaj wiêcej]
[maraton] DT4YOU MTB Maraton Oborniki – maraton godny zapamiêtania Udostpnij
Nasze starty 2014 DT4YOU MTB Maraton Oborniki – informacje na temat organizacji debiutanckiego maratonu w Wielkopolskich Obornikach pojawi³y siê w sieci dobry miesi±c przed sam± imprez±. Imprez±. która odby³a siê w miniony weekend tj. 17.05.2014. Co, gdzie, kiedy i jak – wszystkie niezbêdne informacje nap³ywa³y regularnie do potencjalnych zainteresowanych. Rzec mo¿na, i¿ organizator rozpocz±³ dobrze zakrojon± kampaniê informacyjn±, która mia³a na celu ¶ci±gniêcie jak najwiêkszej liczby uczestników na swój debiutancki wy¶cig. Kampania, która zebra³a swoje ¿niwo... [czytaj wiêcej]
Zapraszamy na XV Gnie¼nieñski Rajd Rowerowy Udostpnij
Zapraszamy wszystkich rowerzystów na najbli¿sz± imprezê organizowan± przez Polski Klub Ekologiczny Ko³o w Gnie¼nie i Starostwo Powiatowe w Gnie¼nie.
W dniu 24 maja 2014 r. odbêdzie siê XV Gnie¼nieñski Rajd Rowerowy Imprezie towarzyszyæ bêdzie oficjalne otwarcie szlaków rowerowych wytyczonych i oznakowanych przez Starostwo Powiatowe przy wspó³pracy Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.
Rajd rozpocznie siê o godzinie 10.00 na Rynku w Gnie¼nie i po uroczysto¶ci otwarcia rowerzy¶ci przejad± ulicami miasta, dalej szlakiem czerwonym do Dziekanowic, gdzie przewidziany jest wypoczynek, poczêstunek oraz tradycyjnie konkursy, gry i zabawy.
Chêtni mog± zwiedziæ najwiêkszy w Wielkopolsce skansen etnograficzny.
Powrót z Dziekanowic do Gniezna planowany jest ok. godz. 15.30.

¼ród³o: www.pke.gniezno.pl
[maraton] GrandPrix Wielkopolski - Po³czyn-Zdrój Udostpnij
Dnia 4. maja w miejscowo¶ci Po³czyn-Zdrój odby³ siê drugi maraton z cyklu GogolMTB. Maraton ten uchodzi w ca³ym cyklu za najtrudniejszy do pokonania. Uczestnicy musz± wykazaæ siê nie lada wytrzyma³o¶ci±, technik±, rozs±dkiem i zimn± krwi±. Mimo tego organizatorzy postanowili podnie¶æ poprzeczkê „dorzucaj±c” po 10km do ka¿dego z dystansów przeskakuj±c tym samym odleg³o¶ciami do pokonania o poziom wy¿ej (z mini na mega, z mega na giga) robi±c wy¶cig jeszcze bardziej wymagaj±cy... [czytaj wiêcej]
[maraton] Skandia Maraton Lang Team - Warszawa Udostpnij
Nasze starty 2014 Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego rozpocz±³ ¶ciganie na najwy¿szym poziomie podczas Skandia Maraton Lang Team w Warszawie.
Pierwszy wy¶cig tegorocznego cyklu Skandia Maraton Lang Team odby³ siê 26 kwietnia. Miasteczko zawodów zosta³o zlokalizowane praktycznie w centrum miasta na warszawskiej Agrykoli. GKKG by³ reprezentowany przez: Paulinê Cabanek, Dariusza £ukasiewicza, Daniela Curula oraz Tomasza Wachowiaka... [czytaj wiêcej]
Strona 15 z 85 << < 12 13 14 15 16 17 18 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>