Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] GKKG na Grand Prix Wielkopolski w Dolsku Udostpnij
Nasze starty 2014 Po d³ugiej zimowej przerwie nadszed³ wreszcie czas na rozpoczêcie ¶cigania. Nasz klub, GKKG, wystartowa³ w zawodach Grand Prix Wielkopolski w Dolsku. Pierwsze zaskoczenie pojawi³o siê ju¿ podczas przygotowañ, poniewa¿ od dawna nie jechali¶my na zawody w tak du¿ym sk³adzie. Do "satpolobusa" zapakowali¶my 12 rowerów i ruszyli¶my w trasê…[czytaj wiêcej]
Zebranie klubowe Udostpnij
GKKGZapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na zebranie klubowe przed rozpoczynaj±cym siê sezonem startowym 2014. Spotkanie odbêdzie siê w pi±tek 21 marca (pierwszy dzieñ wiosny) o godzinie 18:00 w Hotelu Nest w Gnie¼nie.
Nowe Szlaki Rowerowe w Powiecie Gnie¼nieñskim Udostpnij

Nowe szlaki przebiegaj± przez najciekawsze zak±tki Powiatu, ³±czna d³ugo¶æ to 265km, zosta³a ona podzielona na piêæ odcinków o zró¿nicowanym stopniu trudno¶ci od dróg asfaltowych po le¶ne odcinki. Ka¿dy ¿e szlaków oznaczony jest kolorem, na trasie musimy wypatrywaæ oznaczeñ roweru na bia³ym tle z kolorem szlaku i numerem. Wszystkie szlaki zaczynaj± siê i koñcz± na gnie¼nieñskim Rynku przy drogowskazie rozjazdowym naprzeciw informacji turystycznej...[czytaj wiêcej]
Back to the roots - Dêbówiec 2013 Udostpnij
Kiedy mówi³em znajomemu z Poznania, ¿e nie jadê w góry bo w niedzielê jest Dêbówiec, by³ mocno zdziwiony. Delikatnie mówi±c. Nie potrafi³em wyt³umaczyæ mu mojego podekscytowania, ani na czym polega fenomen tego wy¶cigu. Stwierdzi³em, ¿e to taka tradycja i ju¿. Gdzie¶ w ¶rodku czu³em jednak, ¿e na tegoroczny klasyk czekam faktycznie jako¶ bardziej ni¿ w ubieg³ych latach. Dlaczego? Odpowied¼ na to pytanie przynios³a dopiero przypadkowa rozmowa z jednym z uczestników Dêbówca 2013, ale o tym pó¼niej... [czytaj wiêcej]
Dêbówiec 2013 - rowerowe zakoñczenie sezonu Udostpnij
GKKGWszystkich mi³o¶ników aktywnego spêdzenia czasu zapraszamy na wy¶cig rowerowy
DÊBÓWIEC 2013

Impreza odbêdzie siê 13 pa¼dziernika, tradycyjnie na terenach Lasów Królewskich. Spotykamy siê przy le¶niczówce Brody, gdzie od godz. 11.00 bêd± trwa³y zapisy, a o godz. 12.00 nast±pi start wy¶cigu. Przewidziane s± trzy klasyfikacje: Kobiety (5,8km), Amator (11,6km) oraz Sport (17,4km). Po wy¶cigu dla wszystkich ciep³a herbata i ciasto. TUTAJ mapka trasy. Do zobaczenia!
Strona 16 z 85 << < 13 14 15 16 17 18 19 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>